اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207033
نام و نام خانوادگی : محمدرضا نيلفروشان
عنوان پایان نامه : آنالیز ریسک سد خاکی مطالعه موردی سد یامچی اردبیل
رشته تحصیلی : مهندسي عمران مكانيك خاك وپي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : پيام نجفي
استاد مشاور : ميثم بيات
چکیده : با وجود پیشرفت قابل ملاحظه دانش بشر در طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری سدها به روشی بسیار مطمئن و ایمن ، هنوز مطالعات شکست سد در دستور کار مدیران و کارشناسان قرار دارد. در واقع مطالعات شکست سد در برخی کشورها بخش تجزیه ناپذیری از اقدامات ایمنی سد به شمار می رود. شاید بتوان مهمترین دلیل برای این مطالعات را خطر بسیار زیاد ناشی از شکست سد و یا حداقل، تلاش برای برآورد میزان خطر ناشی از آن دانست. سیلاب ناشی از شکست سد، از فاجعه آمیزترین حوادث در دو قرن اخیر بوده است. در این نوع سیلاب، حجم قابل توجهی از آب در مدت زمان کوتاهی در پایین دست رودخانه رها شده و موجب پیدایش امواج عظیم در پایاب می گردد. به طور موردی ‌هدف اصلی از انجام این پژوهش شبیه سازی عددی ناشی از شکست سد یامچی است که مهم ترین محصول خروجی آن تهیه نقشه مناطق آبگرفته و همچنین تعیین برخی مشخصات مهم سیل نظیر عمق و سرعت در مناطق آبگرفته، زمان ورود سیل به نقاط مشخص، زمان ماند سیل و زمان فروکش کردن سیل می باشد. در واقع هدف از انجام این پژوهش تهیه برنامه اقدام فوری، کمی سازی اثرات شکست سد جهت ارزیابی احتمال خطر برای تأسیسات مهم پایین دست سد و ارزیابی ریسک به منظور اولویت بندی فعالیتهای بهره برداری ، نگهداری و تحقیقاتی است. در این مطالعات سناریوی روز آفتابی با مکانیزم زیرشوئی و سناریوهای حداکثر سیل محتمل و سیل با دوره بازگشت 10000ساله با مکانیزم روگذری با استفاده از نرم افزار Mike Flood شبیه سازی شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبيه سازي سه سناريوی مذکور حاکی از آن است که سناريوی روگذري بدترين سناريو برای شكست سد يامچي مي‌باشد كه باعث شكسته شدن بند انحرافي الماس نيز مي‌گردد. حداكثر سيلاب ايجاد شده در پايين دست اين بند انحرافي، در حدود 26963 متر مكعب در ثانيه بوده و اين پيك سيلاب بعد از گذشت 1120 دقيقه معادل 18 ساعت و 40 دقيقه از ورود سيل به مخزن سد يامچي، اتفاق افتاده است.
کلمات کلیدی : آنالیز ریسک, شکست سدهای خاکی, سد یامچی اردبیل, سناریوهای شکست , سیل
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Risk Analysis of Soil Dam Breaking Case study of Ardebil Yamchi Dam
Abstract : Despite considerable scientific progress in the field of Design, Construction, Operation and Maintenance of dams using safe and secure methods, nonetheless the study of dam breakings is still on the agenda of managers and experts of the field .In fact study of dams breaking in some countries are inseparable parts of the safety of dams. Perhaps the most important reason for these studies is the great danger associated with the breaking of dams and assessing the related dangers, to say the least. Floods resulting from breaking of dams are the most disastrous events in the last two centuries.In this kind of flood, considerable volume of water in a short period of time runs at the downstream and makes great waves at the end of the river and since most rivers don't have the capacity needed to pass the flood safely, the wave of the flood will eventually divert from the main rout and threatens the cities, villages and facilities on the way. In general the purpose of dam breaking studies is to complete a chain of safety measures concerning dams. In fact these studies are the last link to this chain.And in this case the main purpose of this research is numerical simulation resulting from breaking of Yamchi dam and its most important end result is mapping out the flooded area and detecting some important specifications of the flood water such as Depth, Speed, Time of reaching the flood to the designated points, Residing and Receding time of the flood in the flooded area. In other words the main goal of this research is to develop a quantity based effect of dam breaking to assess the probability of dangers facing important facilities at the base of dams and assessing the risks involved in order to prioritize an emergency action plan of Operation, Maintenance and Research activities.Yamchi soil dam is located at the upper city area of Ardabil on Balkhloochay River. After investigating the history of Dam breaking worldwide especially soil dams, two mechanisms of overtapping and piping was considered for Yamchi soil dam. In these studies different scenarios of Yamchi dam breaking is simulated and the results were evaluated.The evaluted scenarios in these studies are as follows: 1. Breaking of Yamchi dam in a flooding day at the maximum possible strength of the flood (Overtapping). 2. Probable dam breaking in a sunny day with the mechanism of Piping. 3. Probable dam breaking at the time of flooding with return period of 10000 years at the location of dam (overtapping). The result of Simulation indicates that of three scenarios probable in the case of Yumchi Dam breaking (Overtapping, Piping in a sunny day, and 10000 years return flooding), The scenario of overtapping is the worst scenario for breaking of Yamchi dam and would cause the break of Almas diversion dam as well.
Keywords : Rrisk analysis, Breaking of soil dams, Ardabil Yamchi Dam, Dam Breaking Scenarios, Flood
Download Abstract File