اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207124
نام و نام خانوادگی : حسين باباپورفاتحي
عنوان پایان نامه : بازآفريني شهري مشاركت مبنا با تاكيد بر انگاره ذهني مردم-مطالعه موردي محله ناكارآمد چوستدوزان تبريز
رشته تحصیلی : مهندسي شهرسازي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : شيرين طغياني خوراسگاني
استاد مشاور : فرشته احمدي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File