اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207161
نام و نام خانوادگی : مرتضي اصغري
عنوان پایان نامه : تأثير بومي سازي رويكرد نوزايي شهري بر مشاركت مردمي ؛ نمونه موردي : محدوده شهيد هاشمي نژاد در مشهد
رشته تحصیلی : مهندسي شهرسازي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : شيرين طغياني خوراسگاني
استاد مشاور : مريم استادي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File