اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207180
نام و نام خانوادگی : رضا جهانبان ازاد
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تعاملات اجتماعی و کیفیت طراحی بر تصمیم گیری خرید مشتریان بر مبنای تجارت اجتماعی کاربران اینستاگرام
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمهدي میرمحمدصادقی
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File