اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207192
نام و نام خانوادگی : نرگس شفيعي اصفهاني
عنوان پایان نامه : تصحيح تذكره كلام الملوك حاجي بابا قزويني
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سیدمهدي نوريان
استاد مشاور : مهرداد چترائي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File