اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207204
نام و نام خانوادگی : افسانه گلي
عنوان پایان نامه : تبيين و تحليل ساختار و شيوه هاي جنگي ارتش در شاهنشاهي هخامنشي
رشته تحصیلی : تاريخ-قبل ازاسلام
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : ناصر جديدي
استاد مشاور : فيض اله بوشاسب
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File