اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39207716
نام و نام خانوادگی : سيد ابوالفضل ميرباقري
عنوان پایان نامه : بررسی تاثيرات فرش قشقايی بر گردشگری فرهنگی
رشته تحصیلی : جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري-برنامه ريزي گردشگري منطقه اي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهري اذاني
استاد مشاور : سيدعلي مجابي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File