اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300481
نام و نام خانوادگی : محمد عبدالكريمي نطنزي
عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استفاده مؤثر از فناوری های سبز در تولید خودرو با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه موردی شرکت تولید خودرو سایپا کاشان)
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سلمان عباسيان نقنه
استاد مشاور :
چکیده : اخیراً حمایت از محیط زیست و تولید سبز از مؤلفه¬های با اهمیت در کسب و کار مدرن تلقی می¬گردد. امروزه سازمان¬ها به این نتیجه رسیده¬اند که می¬بایست از روند تولید سبز حمایت کنند. هدف در این روند، آلودگی کم و استفاده بهینه از انرژی و منابع کره زمین می¬باشد به طریقی که برای نسل آینده یک محیط سالم بر جای بماند. هدف از پژوهش، شناسایی و اولویت¬بندی عوامل مؤثر در استفاده مؤثر از فناوری¬های سبز خودرو با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می¬باشد. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه‌ آماري پژوهش، کلیه مدیران ارشد صنعت خودرو سازی شهر کاشان به تعداد 17 نفر می‌باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه مقایسات زوجی می¬باشد. نرخ ناسازگاری همه پرسشنامه ها کمتر از 1/0 بدست آمد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات و پیشینه عوامل مؤثر بر استفاده مؤثر از فناوری¬های سبز خودرو، استخراج و با بکارگیری پرسشنامه و تحلیل نتایج، اوزان هر یک از عوامل و زیرعوامل محاسبه شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی با اهمیت نسبی 50/0 در اولویت اول، عوامل محیطی با اهمیت نسبی 31/0 در اولویت دوم، عوامل اجتماعی با اهمیت نسبی 19/0 در اولویت سوم و عوامل فنی با اهمیت نسبی 0 در اولویت چهارم قرار گرفته است
کلمات کلیدی : اولویت¬بندی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی, تولید سبز
تاریخ دفاع : 1397/11/01
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Identification and Prioritization of Factors Affecting Use on Green Technologies Using FAHP (Case Study: Saipa Kashan Automotive Manufacturer)
Abstract : Recently, environmental protection and green production play a crucial role in modern careers and jobs. Today, organizations have concluded that they should support the green production process. The goal in this process is to reduce pollution and optimize the using of energy and resource of the planet in order that the future generation may have a healthier environment. The purpose of this study is to identify and prioritize effective factors on the effective use of green car technologies by using fuzzy hierarchical process analysis method. The study's method is descriptive-survey based on a practical base and the method from timing view is sectional. Statistical society is the whole top managers in car industry in Kashan; including 17 people. The measuring method is coupled comparison questionnaire. The incompatibility rate of all questionnaires was less than 0.1. In this study, by investigating the literature and history of effective factors on the effective using of green car technologies, using the questionnaire and analyzing the results, weights of each of the factors and sub-factors were calculated. The results indicates that economic factors, with relative importance of 0.5, is in the first priority, environmental factors, with relative importance of 0.31 is in the second priority, social factors, with relative importance of 0.19 is in the third priority and technical factors, with a relative importance of 0 is in the last priority.
Keywords : Prioritization, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Green production
Download Abstract File