اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300661
نام و نام خانوادگی : بهاره سه چهاري
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر خلق محیط سازمانی حامی فعالیتهای کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر خاني
استاد مشاور :
چکیده : در عصر حاضر کارآفرینی و بویژه کارآفرینی سازمانی می تواند سهم چشمگیری در رشد و تعالی سازمانها داشته باشد، از این رو شناخت ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی ایده های نو و خلاقانه در جهت پیشرفت روزافزون سازمانها، امری بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی وضعیت ابعاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 46 نفر از خبرگان دانشگاهی بوده که در نهایت 28 نفر از این جامعه، به عنوان نمونه آماری تحقیق مشخص گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش به شکل هدفمند سهمیه ای می باشد. گردآوری اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است که جهت حصول اطمينان از روايي، پرسشنامه در اختيار متخصصين امر، از جمله اساتید راهنما و دانشگاه و همچنین صاحبنظران رشته مديريت قرار گرفت که نظر آنان نيز مؤيد روايي پرسشنامه بوده است. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار بالای 7/0 در تمامی متغیرهای تحقیق، حاکی از تأیید پایایی پرسشنامه می باشد. همچنین مدل مفهومی پژوهش، بر پایه مدل 7s مکنزی طراحی گردیده است. به منظور انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به سوالات تحقیق از آزمون ها علامت و استدلال های مرتبط با این آزمون، با بهره گیری از نرم افزار spss استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هریک از متغیرهای تحقیق در وضعیت یکسانی در خصوص کارآفرینی سازمانی قرار نداشته و معناداری متفاوتی را نشان می دهند. بر این اساس ابعادی نظیر ساختار سازمانی، سبک رهبری و قابلیت های سازمانی از وضعیت مطلوبی در خصوص کارآفرینی سازمانی برخوردار بوده و سایر ابعاد از جمله استراتژی، سیستم، کارکنان و فرهنگ سازمانی در وضعیت مناسبی در راستای حمایت از کارآفرینی در دانشگاه مورد مطالعه قرار نداشته اند. این تحقیق می تواند به منظور شناسایی دقیق تر هریک از ابعاد کارآفرینی در سازمانها و اطلاع از وضعیت این ابعاد خصوصا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مورد توجه قرار گرفته و گامی رو به جلو در جهت پیشرفت فعالیت های مرتبط با کارآفرینی سازمانی در این دانشگاه باشد.
کلمات کلیدی : کارآفرینی سازمانی, ابعاد کارآفرینی, مدل 7s مکنزی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File