اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300730
نام و نام خانوادگی : محمدحسين طاهري
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی کمانش فشاری ورق‌های دارای ترک‌ غیر مرکزی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : پرهام معمارزاده
استاد مشاور :
چکیده : ورق‌ها بخش مهمی از اجزای تشکیل‌دهنده سازه‌های مهندسی هستند که به لحاظ هندسی بعد ضخامت آن‌ها در مقایسه با ابعاد دیگر به‌مراتب کوچک‌تر است. کاربرد ورق‌ها را می‌توان در شاخه‌های مهندسی مانند سازه، مکانیک، هوافضا، دریا و شیمی جستجو کرد و این نشانه اهمیت آن‌ها در صنایع است. محاسبه نیروی كمانش نیز یکی از مسائل مهم در طراحی سازه‌ها می‌باشد و در مورد ورق‌ها باید توجه ویژه‌ای صورت پذیرد، چراکه استحکام ورق‌ها به بار کمانش آن‌ها وابسته است. ورق‌ها زمانی که تحت بارگذاری‌هاي مختلف قرار می‌گیرند و به نقطه بحرانی می‌رسند، پایداري خود را از دست می‌دهند و دچار کمانش می‌شوند. در عضوهای دارای ترک این پدیده بحرانی‌تر است. وجود ترک یا نقص‌هاي مشابه می‌تواند بار کمانشی سازه را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. به دلیل ماهیت تصادفی بودن ایجاد ترک، این امکان وجود دارد که در هر نقطه از ورق ظاهر شود، در نتیجه بررسی تأثیر موقعیت و طول ترک در کمانش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این تحقیق به روش آزمایشگاهی کمانش ورق‌های ترک‌دار تحت تأثیر طول ترک، موقعیت ترک و شرایط مرزی تکیه‌گاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور نمونه‌هایی از جنس آلیاژ آلومینیم 1100 با ترک مرکزی و غیرمرکزی تحت بار فشاری تک‌محوره قرار گرفته و بار بحرانی کمانش محاسبه شده است. در پایان نتایج آزمایش با محاسبات عددی مقایسه شده است.
کلمات کلیدی : کمانش فشاری, ترک مرکزی و غیرمرکزی, طول ترک, مطالعه آزمایشگاهی
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Experimental study of compressive buckling of non-center cracked plates
Abstract : Plates are an important part of the components of engineering structures which are geometrically their thickness is much smaller compared to other dimension. Their application can be found in engineering branches such as structures, mechanics, aerospace, marine and chemistry, and this is a sign of their importance in the industry. Buckling calculation is one of the important issues in the design of structures, and special attention should be paid to the plates, because the stability of the plates depends on their buckling. Plates when placed under different loading and the critical point, lose their stability and buckling are experiencing. This phenomenon is more critical in crack members. The presence of cracks or similar defects can significantly reduce the buckling load of the structure. Because of the random nature of cracks, it is possible that appear anywhere in the plate, so it is important to check the effect of the position and the length of the cracks in its buckling. Therefore, in this research, the buckling method of cracked plate has been studied under the influence of the length of the cracks, the position of the cracks and the supporting boundary conditions. For this purpose, samples of aluminum alloy 1100 with a central and non-central cracks under a single axial load have been calculated and the critical load of buckling has been calculated. In the end, the results of the experiment are compared with numerical calculations.
Keywords : compressive buckling, central and non-central crack, crack length, experimental study
Download Abstract File