اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300743
نام و نام خانوادگی : عليرضا خدايوندي
عنوان پایان نامه : بررسی تولید و مشخصه یابی نانو کامپوزیت مغناطیسی FeCo/TiC به روش سنتز مکانوشیمیایی
رشته تحصیلی : مواد-شناسايي و انتخاب
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي سعيدي
استاد مشاور :
چکیده : هدف از این پژوهش، سنتز کامپوزیت FeCo-TiC به روش آلیاژسازی مکانوشیمیایی و بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص ساختاری و معناطیسی آن می¬باشد. برای این منظور با استفاده از دو ماده اولیه تیتانیوم خالص و فروتیتانیوم، در حضور درصدهای متفاوت کربن و زمان¬های مختلف، آمیژان -40%TiCFeCo تولید گردید.در مرحله دوم با افزودن مقادیر استوکیومتری از آهن و کبالت به آمیژان قوق و ادامه فرآیند آسیاکاری، کامپوزیت مغناطیسی FeCo/5-10%TiC تولید و اثر پارامترهایی همچون زمان آسیاکاری، درصد فاز تقویت کننده و مقدار NaCl بر خواص ساختاری و مغناطیسی با استفاده از دستگاه¬های XRD، BET، PSA، VSM، FESEM بررسی شد. نتایج XRD حاکی از تشکیل آمیژان FeCo-40%TiC پس از بیست ساعت آسیاکاری از دو پیش ماده اولیه بود. افزودن 10% کربن بیش از مقدار استوکیومتری سبب حذف پیک فروتیتانیوم باقی مانده گردید. تصاویر FESEM نمایانگر توزیع غیریکنواخت اندازه ذرات پودر در هر دو نمونه تولیدی از پیش ماده اولیه متفاوت می¬باشد. همچنین توزیع متفاوتی از ذرات TiC در دو نمونه مشاهده گردید. در مرحله دوم افزودن 5% وزنی NaCl سبب افزایش در سطح ویژه و کاهش شدید اندازه ذرات گردید. کاهش اندازه ذرات قبل از طول تبادلی مغناطیسی بحرانی، سبب افزایش وادارندگی مغناطیسی شد. همچنین افزودن NaCl با کاهش اشباع مغناطیسی همراه بود. افزودن tw 5% از TiC به آلیاژ FeCo وادارندگی مغناطیسی را از Oe 72 به Oe 85 افزایش و اشباع مغناطیسی از emu/g 198 به emu/g 180 کاهش داد. نتایج فوق بیانگر این است که با افزودن جز تقویت کننده سخت با آلیاژ مغناطیسی FeCo می توان به خواص مکانیکی مطلوب و خواص مغناطیسی بهینه دست یافت.
کلمات کلیدی : آلیاژسازی مکانوشیمیایی, خواص مغناطیسی, آلیاژ آهن-کبالت
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of synthesis and characterization of FeCo-TiC magnetic nano-composite via mechano-chemical synthesis method
Abstract : This study aim to synthesis of FeCo-TiC magnetic nanocomposite by mechanochemical alloying and investigation of effective parameters on it's structural and magnetic properties. For this purpose, two different type of raw materials, pure titanium and ferrotitanium, in presence of various percentage of carbon was used to production of FeCo-40%TiC. In second step by adding stoichiometric amount of iron and cobalt to above composite and continuing ball milling process, magnetic composite FeCo/5-10% TiC was synthesized. Effect of some parameters such as ball milling time, varying amount of TiC and NaCl on structural and magnetic changes of produced samples were studied by utilizing XRD.BET,PSA,VSM and FESEM devices. XRD results indicated FeCo-40%TiC was produced after 20 hours of milling bye using two type of raw materials. Adding 10%wt carbon more than stoichiometric amount caused eliminating ferrotitanium peaks. FESEM images show ununiform distribution of particle size in both sample producing from different raw materials and different distribution of TiC in two sort of samples was observed. Adding 5%NaCl caused severe increase in specific surface area and decrease in particle size. Reduce in particle size before magnetic exchange length caused in enhancement of coercive force. It also reduced saturation magnetization. Adding 5%wt TiC to FeCo alloy increased coercivity from 72 Oe to 85 Oe and decrease saturation magnetization from 198 emu/g to 180 emu/g. This matter shows that by adding a hard reinforcer to FeCo magnetic alloy, magnetic nanocomposite by optimized magnetic and mechanical properties can be reached
Keywords : Mechanochemical Alloying, Magnetic Properties, Fe-Co Alloy
Download Abstract File