اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300747
نام و نام خانوادگی : صبا مهرافزون
عنوان پایان نامه : اثر افزودن سورفکتانت بر رفتار دارورسانی کلسیم زیرکونیم سیلیکات نانو متخلخل سنتز شده به روش سل ژل
رشته تحصیلی : مواد-سراميک
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيد علي حسن زاده
استاد مشاور :
چکیده : امروزه نانو فناوری به یک جز تفکیک ناپذیر از فناوری های آینده بشر تبدیل شده است، در نتیجه توجه به سامانه های دارویی جدیدی که در درمان هدفمند و تخصصی بیماری ها کارایی لازم را داشته باشد فزونی یافته و زمینه ی بهره گیری از حامل های نوین از جمله جاذب های سطحی متخلخل را در تحویل هدفمند داروها فراهم کرده است. این حامل ها در بهبود فراهمی زیستی، محلولیت، رهایش کنترل شده، آهسته و سریع داروها امروزه مورد توجه فراوانی واقع شده اند. در این پژوهش تولید سیلیکای مزوحفره به منظور بهبود رهایش دارو با روش سل ژل در محیط اسیدی انجام پذیرفت و تاثیر غلظت های مختلف سورفکتانت P123 با نسبت های متفاوت92/6 گرم، 6/11گرم، 2/16گرم و اثر افزودن زیرکونیوم بر رفتار دارورسانی ایبوپروفن بر این ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. سیلیکای اصلاح شده با زیرکونیوم در دماهای 600 و 800 درجه سانتی گراد کلسینه شد و توسط روش‌های تفرق سنجی اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز، طیف سنجی ماوراء بنفش، جذب- واجذب نیتروژن و ميكروسكوپ الكتروني عبوري مشخصه‌یابی شد. نتایج آنالیزهای XRD ، BET به ترتیب حاکی از آمورف بودن ترکیبات تولیدی و حصول ساختار مزوحفره هستند همچنین نمونه‌های تولیدی دارای مساحت سطحی در گستره 35 تا 98 m^2/g می باشند. این پژوهش نشان داد که کلسیم زیرکونیوم سیلیکات نانو متخلخل پتانسیل لازمه جهت بهبود بارگذاری و رهایش داروی ایبوپروفن را داراست.
کلمات کلیدی : سرامیک مزومتخلخل, زیرکونیوم, دارورسانی, نانوذرات, ایبوپروفن, سورفکتانت P123, رهایش کنترل شده
تاریخ دفاع : 1398/06/17
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract : Nowadays, nanotechnology has become an integral part of future human technology, resulting in increased attention to new pharmaceutical systems that are effective in the targeted and specialized treatment of diseases, and the use of new carriers from the term "porous superficial adsorbents" is provided in the targeted delivery of medications. These carriers are of great interest today in improving bioavailability, solubility, controlled release, slow and rapid drug use. In this study, meso-silica production was performed to improve the drug release by sol-gel method in acidic media and the effect of different concentrations of P123 surfactant with different ratios of 6.92 g, 11.6 g, 16.2 g, and the effect of zirconium supplementation on ibuprofen drug delivery behavior on this compound was investigated. Zirconium-modified silica was calcined at 600 ° and 800 ° C and characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, ultraviolet spectroscopy, nitrogen adsorbent-absorbance and electron microscopy. The results of analyzes of XRD, BET show amorphous production of compounds and the formation of mesoporous structure, and also production samples have a surface area in the range of 35 to 98 m2/ g. This study showed that zirconium calcium nano-porous silicate has the potential to improve the loading and release of ibuprofen.
Keywords : Mesoporous ceramics, zirconium, drug delivery, nanoparticles, ibuprofen, P123 surfactant, controlled release
Download Abstract File