اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39300929
نام و نام خانوادگی : بهنام باقري
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی با تمرکز بر نظام پیشنهادها در مدارس متوسطه ی شهرکرد
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر برومند
استاد مشاور :
چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی با تمرکز بر نظام پیشنهادها در مدارس متوسطه ی شهرکرد انجام شده است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماري متشکل از معلمان مقطع متوسطه شهر شهرکرد که در35مدرسه پسرانه و37 مدرسه دخترانه مشغول به کارند جمعأ 800 نفر، دانش آموزان به تعداد11000 نفر و اولیا دانش آموزان هم به تعداد دانش آموزان با احتساب حداقل دو فرزندی تقریبا ۱۰۰۰۰ نفر در دو ناحیه آموزش و پرورش شهرکرد، که بصورت کلی 21800نفر مي باشند. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است به طوری كه 996نفر بدست آمد که 255 نفر معلم، 370 نفر اولیا دانش آموزان و 371 نفر دانش آموز می باشند.برای جمع آوري داده ها در پژوهش ، از پرسشنامه با 64 گويه و 5 مولفه طیف لیکرت استفاده شده است و پرسشنامه مدیریت مشارکتی محقق ساخته می باشد. روایایی صوری پرسشنامه توسط استاد راهنما و سایر اساتید مربوطه تأیید شده است وهمچنین با استفاده از آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی 78/0و براي پرسشنامه نظام پیشنهادها 81/0 و براي کل پرسشنامه 804/0 است با توجه به اینکه از سطح حداقل70% بالاتر مي باشد بنابراين پرسشنامه مورد استفاده از پايايي قابل قبول برخوردارمی باشد. در تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظام پیشنهادها بر کیفیت آموزشی، رضایت مندی دانش آموزان ،خلاقیت و نوآوری دانش آموزان ،رضایت مندی دبیران، رضایت مندی والدین دانش آموزان و وفاداری و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای شهرکرد تأثیر مثبت دارد.
کلمات کلیدی : نظام پیشنهادها, مدیریت مشارکتی, رضایت مندی, خلاقیت , مدارس متوسطه شهرکرد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File