اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301247
نام و نام خانوادگی : احمد كرماني
عنوان پایان نامه : بررسی افزایش راندمان احتراق بويلر واحد320 مگاواتی بخار به روش کنترل فازي
رشته تحصیلی : مهندسي برق كنترل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمد كارگر دهنوي
استاد مشاور :
چکیده : در این پایان نامه روشی عملی به منظور مدل¬سازی سیستم بویلر نیروگاه برق اصفهان با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. روش پیشنهادی, بر اساس تكنیك‌هاي مدل‌سازی مبتنی بر مجموعه‌هاي توابع عضویت فازي، قوانین و ساختار فازی بهینه مي‌باشد. با استفاده از داده‌های سیستم و بکارگیری روش فازی می‌توان به نقطه بهینه احتراق بویلر دست یافت. هدف دستیابی به یک مدل با خطای حداقل نسبت به مدل نیروگاه بوده که دارای حداقل قوانین فازی و محاسبات مرتبط با مدل¬سازی باشد. پس از آن به طراحی روش کنترلی با وجود نمونه حال حاضر در نیروگاه پرداخته می¬شود و روش تصحیح کنترل¬کننده PI‌با استفاده از ساختار فازی پیشنهاد شده است. طبق نتایج نرم¬افزار MATLAB بدست آمده در این مقاله، روش مدل‌سازی صحت مدل را در نیروگاه در برداشته و از طرفی کنترل¬کننده به منظور حداکثر شدن راندمان بویلر هوای اضافی را به درستی و به صورت بهینه تنظیم می¬کند.
کلمات کلیدی : مدل¬سازی بویلر-روش فازی-کنترل¬کننده PIفازی
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of increasing the combustion efficiency of a 320 MW steam boiler using fuzzy control method
Abstract : In this thesis, a practical approach is proposed to model the boiler system of Isfahan power plant using fuzzy logic. The proposed method is optimized based on modeling techniques based on fuzzy membership functions, fuzzy rules and structure. By using the system data and applying the fuzzy method, an optimum boiler combustion point can be obtained. The aim is to achieve a model with a minimum error compared to the actual model with the least fuzzy rules and modeling-related calculations. after that, the design of the control method with the current sample at the power plant is discussed and the PI controller's correction method is proposed using the fuzzy structure. By using MATLAB software in this paper, the method of modeling the model is implemented in the power plant, and on the other hand, the controller adjusts the air extracted correctly and optimally in order to maximize the efficiency of the boiler.
Keywords : Boiler Modeling, Fuzzy Control, PI Fuzzy Control.
Download Abstract File