اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301393
نام و نام خانوادگی : ارشيا خردمندپور
عنوان پایان نامه : بررسی روابط بین قابلیت های سازمانی و عملکرد مالی شرکت های غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سلمان عباسيان نقنه
استاد مشاور :
چکیده : هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت‌های سازمانی و عملکرد مالی شرکت‌های غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری داده‌ها استفاده شده است، لذا آن را می‌توان در زمره تحقیق‌های میدانی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش شامل 9 صنعت فعال در بورس می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین 3 تهیه شد. ابتدا با روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی بازاریابی، کارایی عملیاتی و عملکرد مالی سنجیده شد و سپس با استفاده از نرم افزار ایموس فرضیه‌های تحقیق بررسی شدند. برای کارایی عملیاتی، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها و نسبت فروش به حساب‌های دریافتنی به عنوان ورودی و نسبت بهای تمام شده به عنوان خروجی در نظر گرفته می‌شود. برای کارایی بازاریابی نسبت هزینه عملیاتی به فروش، نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی به عنوان ورودی و نسبت فروش به کل دارایی‌ها به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. برای محاسبه کارایی مالی، کل دارایی‌ها و نسب سرمایه گذاری مالی به عنوان ورودی و بازده کل دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مرکب سالیانه به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت بازاریابی بر عملکرد مالی تأثیرگذار است. قابلیت بازاریابی بر قابلیت عملیاتی تأثیرگذار است. قابلیت عملیاتی بر عملکرد مالی تأثیرگذار است. برای بهبود عملکرد مالی می بایست قابلیت های سازمانی تقویت و بهبود داده شوند.
کلمات کلیدی : قابلیت بازاریابی, عملکرد مالی, قابلیت عملیاتی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File