اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301393
نام و نام خانوادگی : ارشيا خردمندپور
عنوان پایان نامه : بررسی روابط بین قابلیت های سازمانی و عملکرد مالی شرکت های غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سلمان عباسيان نقنه
استاد مشاور :
چکیده : این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی رابطه بین قابلبت های ساژمانی و عملگرد مالی شرکنی های غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق یهادار تهران انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 صنعت از بین 68 صنعت فعال در بورس می باشدداده های تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین تهیه شد. ابتدا با روش تحلیل یوششی داده ها کارابی بازاربابی، کارابی عملباتی و عملگرد مالی سنجیده شد و سپس با استفاده از نرم افزار ایموس فرضیه های تحقیق بررسی شدندبرای کارابی عملباتی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، بهای کالای فروش رفته به متوسط موجودی و نسبت فروش به حساب های دریافتنی به عنوان ورودی و نسبت بهای تمام شده به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود. برای کارابی بازاربابی نسبت هزینه عملباتی به فروش، نسبت دارایی نامشود به کل دارایی به عنوان ورودی و نسبت فروش به کل دارایی ها به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. برای محاسبه کارابی مالی، کل دارایی ها و نسب سرمایه گذاری مالی به عنوان ورودی و بازده کل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مرکب سالیانه به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود. . نتایج تحقیق نشان داد قابلبت بازاربابی بر عملگرد مالی تأثیرگذار است. قابلبت بازاربابی بر قابلبت عملباتی تأثیرگذار است. قابلبت عملباتی بر عملگرد مالی تأثیرگذار است.
کلمات کلیدی : قابلبت بازاربابی, عملگرد مالی, قابلبت عملباتی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File