اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301547
نام و نام خانوادگی : محمد عمادي
عنوان پایان نامه : بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 625 و فولاد زنگ نزن فریتی 430 توسط فرایند جوشکاری لیزر
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين مستعان
استاد مشاور : مهدي رفيعي
چکیده : در اين پژوهش، ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری غیرمشابه سوپر آلیاژ اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن فریتی 430 با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی با توان متوسط 700 وات به‌صورت اتصال لبه روی‌هم مورد بررسی قرار گرفت. بهینه‌سازی پارامترهای فرایند جوشکاری لیزر باهدف ایجاد ریزساختار مناسب و ارائه بهترین خواص مکانیکی انجام شد. فرایند جوشکاری لیزر با تغییر سه پارامتر مهم جریان لامپ، سرعت عبوری پرتو و پهنای پالس انجام شد. از نتایج تجربی و آزمایشگاهی برای توسعه مدل ریاضی به‌منظور پیش‌بینی خواص مکانیکی استفاده گردید. روش طراحی آزمایش مرکب و تکنیک تکرار که جزو روش رویه پاسخ می‌باشد برای بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور از سه فاکتور متغیر با پنج سطح استفاده شد و مدل ریاضی توسط روش رگرسیون چندگانه توسعه داده شد. نمونه‌های جوشكاري شده ازنظر خواص مكانيكي به‌وسیله آزمون‌های ریز سختی سنجی و کشش مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین بررسی‌های ریزساختاري و سطوح شکست با میکروسکوپ نوري و الکترونی روبشی (SEM) و همچنین آنالیز طيف نگاري توزيع انرژي اشعه ايكس (EDS) جهت بررسی ترکیب شیمیایی ذرات موجود در سطوح، انجام شدند. نتایج حاصله نشانگر تشکیل ساختار دندریتی بسیار ظریف در فلز جوش بود که در جهات مختلف بصورت رقابتی رشد کرده اند. در فصل مشترک فلز پایه فولاد زنگ نزن فریتی و فلز جوش رشد اپی تکسیال مشاهده شد و در ناحیه متأثر از حرارت اینکونل، هیچ تغییری در ابعاد دانه‌ها مشاهده نشد. نتایج آزمون کشش نیز مشخص نمود که شکست در خارج از ناحیه جوش رخ‌داده است که این امر بیانگر حصول جوشی با خواص مکانیکی مناسب می‌باشد. سختي فلز جوش در نمونه‌ها از سمت فلز پایه فولاد زنگ نزن فریتی به سمت اینکونل 625 افزایش نشان داد و علت آن می‌تواند ناشی از اندازه کاهش اندازه دانه، کاهش اندازه و نحوه توزیع کاربیدها در فلز جوش باشد که این پدیده ناشی از سرعت سرد شدن زیاد در جوشکاری لیزر است. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان جریان لامپ و پهنای پالس به علت تأثیر مستقیم بر حرارت ورودی و سرعت عبور پرتو جوشکاری، بر استحکام کششی نهایی تأثیرگذار می‌باشند و منجر به افزايش ابعاد منطقه جوش می‌شود. درنهایت با انتخاب پارامترهای بهینه جوشکاری لیزر امکان دست‌یابی به جوش‌هایی بانفوذ کامل و عاری از تخلخل و گودی جوش در جوشکاری یک پاسه با پرتو لیزر در محل اتصال امکان‌پذیر گردید. براي ارزیابی مقاومت به خوردگی نیز از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محیط کلرید سدیم 5/3 درصد در دماي محیط استفاده شد و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که رفتار خوردگی فلز جوش از فلز پایه اینکونل پایین‌تر و از فلز پایه فولاد زنگ نزن فریتی بالاتر است.
کلمات کلیدی : جوشكاري غیرمشابه, فولاد زنگ نزن فریتی 430؛ اینکونل 625؛ خواص مکانیکی؛ خواص متالورژیکی؛ لیزر Nd:Yag؛ آزمون خوردگی, طراحی آزمایش
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File