اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39301923
نام و نام خانوادگی : علي صالحپور
عنوان پایان نامه : مطالعه تجربی و عددی پارامترهای تاثیرگذار بر چروکیدگی ورق دو لایه آلومینیوم 5052/مس در فرآیند کشش‌عمیق
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اعظم قاسمي
استاد مشاور :
چکیده : ورق‌های چندلایه فلزی عموماً از دو یا سه لایه فلز غیر همجنس تشکیل شده¬اند که بوسیله یک چسب بین لایه‌ای به یکدیگر متصل می‌گردند. امروزه ورق‌های چند لایه فلزی در صنایع گوناگون از جمله هوافضا، اتومبیل‌سازی، صنایع شیمیایی و الکتریکی و... مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مهمترین مزیت¬های ورق‌ چند لایه فلزی می¬توان به بالا بردن خصوصیات مکانیکی، افزایش مقاومت، دستیابی به رسانش الکتریکی و حرارتی بالا، وزن سبک و مقاومت به خوردگی اشاره کرد. در پژوهش انجام شده هدف مطالعه تجربی و عددی پارامترهای تاثیرگذار نیروی ورقگیر، جایگشت لایه¬ها و ضخامتشان بر میزان چروکیدگی لبه فنجان، در فرآیند کشش¬عمیق ورق دو لایه آلومینیوم 5052-مس می‌باشد. شبیه¬سازی و تحلیل عددی به کمک نرم¬افزار المان محدود آباکوس صورت پذیرفت. فرآیند تجربی کشش‌عمیق نیز پس از ساخت ورق دو لایه و تهیه قالب، توسط دستگاه پرس هیدرولیک انجام گرفت. اندازه¬گیری چروکیدگی¬ها در حالت تجربی توسط دستگاه cmm پژوهشکده اپتیک اصفهان صورت پذیرفت. نتایج عددی و تجربی بیانگر تاثیر چشمگیر کاهش مقدار چین¬خوردگی در لبه ورق دو لایه با افزایش نیروی ورقگیر می¬باشد، همچنین به منظور رسیدن به چروکیدگی کمتر باید ورق آلومینیوم در تماس با سنبه قرار گیرد. از دیگر نتایج بدست آمده در این فرآیند، بهترین ترکیب ضخامت جهت دستیابی به کمترین میزان چین-خوردگی و عدم پارگی در ورق، حالت CA با ترکیب ضخامت آلومینیوم 25/1 و مس 1 میلیمتر در نیروی ورقگیر 1700 نیوتن می¬باشد. در نهایت مقایسه تحلیل¬های تجربی و عددی بیانگر همگرایی خوبی بین نتایج حاصل می¬باشد.
کلمات کلیدی : چروکیدگی, آباکوس, ورق دو لایه, کشش¬عمیق, آلومینیوم 5052
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Experimental and Numerical study of effective parameters on wrinkling of two layers sheet AL5052/CU in deep drawing process
Abstract : Metal laminated sheets generally consist of two or three layers of non-homogeneous metal that are joined together by a glue between the layers. Today, laminated metal sheets are used in a variety of industries, including aerospace, automotive, chemical and electrical industries, and so on. One of the most important advantages of a multi-layer metal sheet is to increase the mechanical properties, increase resistance, achieve high electrical and thermal conductivity, light weight and corrosion resistance. In the present study, the objective of the experimental and numerical study of the effective parameters of the blank holder force, the permeability of the layers and their thickness on the thickness of the edge of the cup, is in the process of deep drawing of the two-layer aluminum sheet 5052-copper. Simulation and numerical analysis were carried out with the aid of the finite element technology of Abaqus. The empirical elongation process was performed by the hydraulic press after making two-layer sheet and molding. The measurements of wrinkles were performed experimentally by the cmm optics institute in Isfahan. Numerical and experimental results show the significant effect of reducing the amount of folding on the edge of the two-layer sheet by increasing the die-casting force. Also, in order to achieve lower wrinkling, the aluminum sheet should be in cantact with the pinnacle. Other results obtained in this process are the best thickness composition to achieve the lowest corrosion and non-rupture in the CA sheet, with an aluminum blend of 1.25 mm and 1 mm copper in a 1,700-nm die-casting force. Finally, the comparison of empirical and numerical analyzes shows a good convergence between the results.
Keywords : Wrinkling, Abaqus Double layer sheet, deep drawing, Aluminum 5052
Download Abstract File