اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302024
نام و نام خانوادگی : احسان عباسپور جوزداني
عنوان پایان نامه : طرح حفاظت مبتنی بر سیستم‌های چند عاملی بمنظور حفاظت سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بهادر فاني محمدآبادي
استاد مشاور :
چکیده : با وجود عملیات سریع، قابل‌اعتماد و چند منظوره برای طرح‌های حفاظتی مبتنی بر سیستم های چند عاملی، تاخیر ذاتی یا شکست سیستم ارتباطی، نباید بر نقش حیاتی سیستم یعنی پاک‌سازی خطا تاثیر گذارد. به عبارت دیگر، افزایش انرژی های تجدید پذیر در شبکه‌های توزیع و همچنین افزایش مقیاس شبکه باعث ایجاد بار ارتباطی سنگین شده که منجر به تاخیر یا حتی شکست در ارتباط می‌شود. این حقیقت مستلزم داشتن یک الگوریتم کمکی برای حفظ سیستم حفاظت در برابر هر نوع محدودیت زمانی است. برای دستیابی به این هدف، این پایان نامه یک رویکرد بهبود برای ساختار سیستم چند عاملی پیشنهاد می‌کند که توانایی جایگزینی موقت با الگوریتم‌های معمول این سیستم در شرایط اضطراری را دارد. بر این اساس، این روش ابتدا وظایف حفاظت را به دو سطح کنترل سلسله مراتبی طبقه‌بندی می‌کند؛ سطح اول مسئول پاک‌سازی خطا است در حالی که سطح دوم به دنبال برخی اهداف فنی یا اقتصادی می باشد. سپس، با استفاده از برخی قابلیت‌های کم‌تر در نظر گرفته‌شده از رله‌ها، یک الگوریتم بدون در نظر داشتن ظرفیت منابع تولید پراکنده پیشنهاد شده‌است که وظایف سطح اول را بدون کمک گرفتن از ساختار عملکردی سیستم چند عاملی اجرا می کند. در نهایت، اثربخشی طرح پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع عملی ثابت شده است. به طور کلی، این روش می‌تواند مکمل طرح‌های حفاظتی مبتنی بر سیستم چند عاملی برای جلوگیری از هر گونه وقفه در برق رسانی ناشی از شکست حفاظتی باشد.
کلمات کلیدی : شبکه توزیع, عامل, سیستم جند عاملی, ,هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان, منابع تولید پراکنده
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Multi-Agent system protection scheme to protect electrical energy distribution systems
Abstract : Despite the fast, reliable and multi-purpose operation of MAS-based protection schemes, the inherent delay or failure of communication system must not affect the vital role of fault clearing, i.e., the ever-increasing renewables in distribution networks as well as network size increase has resulted in a heavy communication burden yielding to delay or even failure in communication. This fact will necessitate having an auxiliary algorithm to save protection system against any load curtailment. To affordably achieve this goal, this paper proposes a self-healing approach having the ability to temporarily replace the common MAS algorithms during emergency conditions. Accordingly, this paper, first, classifies the protection tasks into two hierarchical control levels; the first is responsible for clearing the fault while the second pursues some technical or economical goals. Next, using some less-considered capabilities of the common relays, a penetration-free algorithm is proposed to perform the first-control-level duties without MAS aid. Finally, the effectiveness of the proposed is proved on a practical distribution network. In general, this method can be a complement for the common MAS-based protection schemes to avoid any electricity interruption due to protection failure.
Keywords : Distribution network, Agent , Multi Agent system, Coordination of the overcurrent relays, Distributed Generation
Download Abstract File