اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302025
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل داور
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین تفکر ارجاعی و پاسخ به استرس با میانجیگری ابعاد دلایل زندگی در بیماران وابسته به مواد افیونی
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رئيسي
استاد مشاور :
چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تفکر ارجاعی و پاسخ به استرس با میانجی گری ابعاد دلایل زندگی در بیماران وابسته به مواد افیونی انجام شد ، روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مرد و زن مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کاشان استان اصفهان بودند که از میان مراجع‌کنندگان به مراکز اعتیاد شهرستان کاشان تعداد 200نفر از مردان و زنان دارای تشخیص اختلال وابستگی به افیونی بر پایه معیارهای DSM-5 انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تفکر ارجاعیPTQ ، پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI) و پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) بود. نتایج فرضیه اول نشان داد همبستگی بین تفکر ارجاعی و مسولیت در قبال خانواده 511.- ، همبستگی بین پاسخ به استرس و مسولیت در قبال خانواده 320.- بدست آمده است (01/0>p)، نتایج فرضیه دوم نشان داد همبستگی بین تفکر ارجاعی و ترس از خودکشی 311.- ، همبستگی بین پاسخ استرس و ترس از خودکشی399.- بدست آمده است(01/0>p)، نتایج فرضیه سوم نشان داد همبستگی بین تفکر ارجاعی و موضوعات اخلاقی 196.- ، همبستگی بین پاسخ استرس و موضوعات اخلاقی 034.- بدست آمده است(01/0>p)، نتایج فرضیه چهارم نشان داد همبستگی بین تفکر ارجاعی و نگرانی درباره فرزندان 293.- ، همبستگی بین پاسخ استرس و نگرانی درباره فرزندان 213.- بدست آمده است (01/0>p)، نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد پاسخ به استرس و ابعاد دلایل زندگی ، می تواند با اطمینان 99 درصد تفکر ارجاعی را پیش بینی کند بهطوریکه متغیرهای پاسخ به استرس و ابعاد دلایل زندگی، 3/53 درصد از واریانس تفکر ارجاعی را به طور معنی داری پیش بینی می کنند
کلمات کلیدی : تفکر ارجاعی, پاسخ به استرس, دلایل زندگی, بیماران وابسته به مواد افیونی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File