اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302027
نام و نام خانوادگی : حسين سراجيان
عنوان پایان نامه : : بررسی و مشخصه یابی اتصال غیرهم جنس سوپرآلیاژ اینکونل 718 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 با فرایند اتصال دهی فاز مایع گذرا
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عليرضا اعلائي
استاد مشاور : مسعود كثيري
چکیده : اتصال غیر هم جنس سوپر الیاژ اینکونل 718 به فولاد زنگ نزن آستینتی 316L با فرایند اتصال دهی فاز مایع گذرا TLP با لایه واسطه از جنس BNI3 در دمای 1050به زمان اتصال دهی 1-60 دقیقه انجام شده است.نتایج نشان دهنده ی آن است که با افزایش زمان اتصال دهی منطقه انجماد همدما وسعت بیشتری یافته و علاوه بر تشکیل بین فلزی تردو با بررسی SEM/EDSو افزایش زمان اتصال دهی موجب افزایش نفوذعنصر بور است که موجب افزایش استحکام برشی اتصالات حدودا 80 درصد استحکام فلز پایه می شود خصوصیات مکانیکی در شرایط اتصال دهی1050 در جه در 60 دقیقه بیشترین مقدار بوده است.
کلمات کلیدی : فولاد زنگ نزن آستینتی 316L.اتصال دهی فاز مایع گذرا TLP
تاریخ دفاع : 1397/09/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File