اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302028
نام و نام خانوادگی : سيد فرزاد جعفري
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان-ژلاتین-نانوبریدیجیت برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان
رشته تحصیلی : مهندسي پزشکي-مهندسي بافت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حامد قمي
استاد مشاور :
چکیده : داربست کامپوزیتی کیتوسان– ژلاتین– نانوبریدیجیت جهت آزمون این نظریه که بریدیجیت می‌تواند یک نانوکامپوزیت بهتر از کیتوسان خالص و داربست کیتوسان- ژلاتین جهت مهندسی بافت تولید کند، توسط روش خشکاندن انجمادی تهیه و مورد مطالعه واقع شد. در ابتدا پودر بریدیجیت تهیه و توسط روش‌های دستگاهی پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه مطالعه شد. سپس داربست کیتوسان-ژلاتین با نسبت های (0-5/2-5-5/7-10) درصد به روش خشک کردن انجمادی ساخته شد. با توجه به نتایج استحکام فشاری، تخلخل سنجی و میکروسکوپ الکترونی روبشی داربست کیتوسان5/2%-ژلاتین10% به عنوان داربست بهینه انتخاب شد. در ادامه با اضافه کردن نسبت های (5/0-5/1-5/2) درصد بریدیجیت به داربست کیتوسان5/2%-ژلاتین10% داربست کامپوزیتی کیتوسان-ژلاتین-بریدیجیت به روش خشک کردن انجمادی ساخته شد و برای پیدا کردن داربست کیتوسان-ژلاتین-بریدیجیت بهینه تحت ازمون های استحکام فشاری، تخلخل سنجی، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، طیف سنجی پراش پرتو ایکس، طیف سنجی عنصری پرتو ایکس و نقشه توزیع عناصر، زیست فعالی، زیست تخریب پذیری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتی باکتریال قرار گرفت. نهایتا داربست کامپوزیتی کیتوسان5/2%-ژلاتین10%-بریدیجیت5/0% به عنوان داربست بهینه برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داد که داربست کامپوزیتی در حضور بریدیجیت، سرعت تخریب خوب و معدنی شدن گسترده در محلول شبیه سازی شده بدن را دارد، تصاویر بدست امده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و نتایج تخلخل سنجی نشان داد که داربست دارای تخلخل باز است و متناسب با درصد فاز سرامیکی حاوی 80-90 درصد تخلخل با اندازه میانگین تخلخل 130-168 میکرومتر میباشد، افزایش فاز سرامیکی باعث افزایش استحکام فشاری میشود، نتایج ازمون زیست فعالی تشکیل اپاتیت را در داربست تایید کرد و نتایج تست انتی باکتریال خاصیت انتی باکتریالی خوبی از داربست نشان داد و به دلیل شباهت داشتن به ساختار استخوان و داشتن تخلخل های مناسب، میتوان در کاربردهای مهندسی بافت استخوان استفاده شود.
کلمات کلیدی : کیتوسان, ژلاتین, داربست, بریدیجیت, خشک کردن انجمادی
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : fabrication and characterization of chitosan-gelatin/nano bredigite (Ca7MgSi4O16) composite scaffold for application in bone tissue engineering
Abstract : Composite scaffold of chitosan-gelatin-nanobredgite for testing this theory that bredigite can produce a better nanosized composite than pure chitosan and chitosan-gelatine scaffold for tissue engineering, was developed and studied by freeze drying method. At first Bredigite powder was initially prepared and studied by x-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy. Then, chitosan-gelatine scaffold with proportions (0-2.5-5-7.5-10)% was made by freezing drying method. According to results of compressive strength, porosimetry and scanning electron microscopy, 2.5%chitosan-10%gelatin scaffold was selected as the optimum scaffold. In the following, by adding the ratios (0/5-1/5-2/5)% of bredigite to the 2.5%chitosan-10%gelatin optimum scaffold, composite scaffold of chitosan-gelatin-bredigite was made by freezing drying method and to find optimal chitosan-gelatin-britidite scaffolds under compressive strength, porosimetry, fourier transform infrared spectroscopy, x-ray diffraction spectroscopy, energy dispersive x-ray spectroscopy, bioactivity, biodegradability, scanning electron microscopy and antibacterial. Finally, the composite scaffold of 2.5%chitosan-10%gelatin-0.5%bredigite was selected as the optimum scaffold for application in bone tissue engineering. The results of this study showed that composite scaffold in the presence of bredigite, has a good degradation rate and extensive mineralization in the simulated body fluid, the images obtained were scanning electron microscopy and porosimetry results showed that scaffold has open porosity and corresponding to the percentage of ceramic phase containing 80-90% porosity with a mean porosity size of 110-130 μm, increasing the ceramic phase increases the compressive strength, the results of the bioactivity confirmed the formation of apatite in the scaffold and the antibacterial test results showed good antibacterial properties of the scaffold and due to its similarity to bone structure and proper porosity, it can be used in bone tissue engineering applications.
Keywords : Chitosan, Gelatin, Scaffold, Bredigite, Freeze-Drying
Download Abstract File