اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302162
نام و نام خانوادگی : ناديا حاتمي سولگاني
عنوان پایان نامه : رتبه بندی روش های سبز و شیمیایی سنتز نانو ذرات نقره بر اساس خطرات ناشی از آن با رویکرد پایداری و استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهرداد نيكبخت
استاد مشاور : رضا ابراهيمي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File