اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302398
نام و نام خانوادگی : رضا ايرجي
عنوان پایان نامه : توسعه یک مدل تصادفی مکان یابی- موجودی در زنجیره تامین حلقه بسته با تقاضای غیرقطعی و محدودیت ظرفیت وسایل حمل و نقل ؛ مورد مطالعه : شرکت تولیدی صنایع شیرآلات گازی گداختار
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا محمدعلي پور اهري
استاد مشاور :
چکیده : امروزه رقابت شدید در بازارهای جهانی شرکت ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است.از آنجایی که نقش مهم دو عامل مکانیابی و موجودی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست، لذا یکپارچگی این عناصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را بدست خواهد داد. توسعه و ایجاد یک زنجیره تأمین از مکانیابی آغاز می شود و یک مکانیابی صحیح منجر به اثربخشی و بهبود کل سیستم می گردد. مدل های مکانیابی کلاسیک را می توان با در نظر گرفتن محدودیت های موجودی و تقاضای غیرقطعی به واقعیت نزدیک تر کرد. در این پژوهش، غیرقطعی بودن متغیرها را با رویکرد سناریو - نگر مدل و حل شده است. در این تحقیق حل مدل ریاضی با کمک نرم افزار GAMS انجام گرفت. به منظور اعتبارسنجی مدل، داده های زنجیره تأمین شرکت صنایع شیرآلات گازی گداختار و مراکز توزیع و خرده فروشان آن در مدل وارد شده و نتایج حاصل، کارایی مدل را تأیید می کند.
کلمات کلیدی : مکان یابی- موجودی, زنجیره تامین حلقه بسته, برنامه ریزی تصادفی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Development of a stochastic location - inventory model in closed loop supply chain with demand uncertainty and vehicle capacity constraint; case study: Gas valves Co.Godakhtar
Abstract : Today the intense competition in the global markets has forced the companies to better design and manages supply chains. Since the important role of location and inventory is not undeniable in the life of a supply chain, therefore the integrity of these elements will lead to an efficient and effective supply chain. The development and establishment of a supply chain begins from the locating, and a proper locating leads to the effectiveness and improvement of the whole system. By considering inventory constraints and uncertain demand the classical location models can be brought closer to reality. In this research, the solving of mathematical model was done using the Gams, an operational research software. In order to validate the model, the supply chain data of the corporation of Godakhtar Gas Welder Industries Co and its distribution centers and its retailers are included in the model and the results confirm the model's efficiency.
Keywords : Locating-inventory, closed loop supply chain, random planning
Download Abstract File