اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302579
نام و نام خانوادگی : سيدامين نوربخش
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای بازیافت پسماند های تر با رویکرد پایدار با استفاده از پویایی شناسی سیستم در سازمان بازیافت پسماند اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا محمدعلي پور اهري
استاد مشاور :
چکیده : يکی از روش هايی که امروزه به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در حل مسائل گوناگون جايگاه رفيع يافته است پويايی شناسی سيستم است. در اين پژوهش سازمان بازيافت پسماند شهر اصفهان به طور خاص مورد بررسی قرارگرفته است که البته مدل اصلی قابل تعميم به تمامی شهر های صنعتی خواهد بود . اعتبار سنجی به مدل ايجاد شده با استفاده از روش تحليل حساسيت انجام شده و در نهايت تعدادی از آلترناتيوهای ممکن بر روی مدل پياده و شبيه سازی شده است. با توجه به نتايج حاصل شده ,خريد دستگاه پيشرفته تر برای بازيافت بيشترين تاثير را در متغييرهای اصلی و مهم مدل داشته است ,و البته برای انتخاب از بين راه حل هابايد نظر خبره را وارد کرد. نوآوری اين پژوهش تلفيق مدل پويايی شناسی سيستم با رويکرد پايداری برای بازيافت پسماند های تر در سازمان بازيافت استان اصفان می باشد. پس از ايجاد مدل ، با استفاده از نرم افزار ونسيم و داده های عددی جمع آوری شده در شهراصفهان شبيه سازی انجام خواهد شد و تاثير سياست ها بر روی مدل فوق در پيشنهادات کار همه چی انجام شده است.
کلمات کلیدی : مدل پويايي شناسي سيستم , بازيافت, توسعه پايدار, پسماند تر و خشک
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File