اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302611
نام و نام خانوادگی : فاطمه نادري بني
عنوان پایان نامه : روشي براي كاهش حاصلضرب تأخير در توان (pdp)و خطاي عمليات و نوشتن در سلول SRAMمبتني در نانولوله هاي كربني
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمدعلي زنجاني
استاد مشاور : هومان فرخاني
چکیده : در این پایان نامه ابتدا سلول SRAM شش ترانزیستوری متداول ،با ترانزیستورهای نانولوله کربنی پیاده سازی شده است و با سلول SRAM شش ترانزیستوری CMOS مقایسه شده است و سپس با تغییر پارامتری های ترانزیستور نانو لوله کربنی در محدوده مناسب ،عملکرد سلول SRAM در حالت های نوشتن ،خواندن و نگه داری مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین سلول SRAM هفت و هشت ترانزیستوری جدیدی پیشنهادی که در فصل چهارم آورده شده است
کلمات کلیدی : Cnt,ترانزیستورهای نانولوله کربنی ,Pdp ,ی حاصل ضرب تاخیر در توان,Swcnt,نانولوله های کربنی تک جداره ,Mwcnt,نانولوله های کربنی چند جداره
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : A method for Decreasing power -Delay product and Read/Write Error in Carbon nanotube SRAM Cell
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File