اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302642
نام و نام خانوادگی : حميد فاضلي
عنوان پایان نامه : مكان يابي جهت ايجاد مزارع بادي با رويكرد پدافند غير عامل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيا و روش تصميم گيري چند معياره ؛مورد مطالعه : استان اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا وسيلي
استاد مشاور : مسعود تقوايي
چکیده : پیشرفت جوامع بشری و توسعه صنعتی نیاز به انرژی را با رشدی بی سابقه مواجه کرده است. روند مصرف انرژی در سال‌های گذشته بسیار سریع و نگران کننده بوده است. این روند در کشور‌های در حال توسعه و به خصوص در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. یک واقعیت پذیرفته شده برای جوامع بشری این است که انرژی مورد نیاز دنیا به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر منابع انرژی فسیلی ارزان قیمت نیز به آرامی، اما به طور یقین، در چندین دهه دیگر به اتمام خواهد رسید. برای حفظ این منابع فسیلی با ارزش برای نسل‌های آتی و جلوگیری از خسارت‌های زیست محیطی ناشی از سوختن آنها و پاسخگویی به افزایش تقاضای روز افرون انرژی، راهی جز روی آوردن بشر به استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذر باقی نمانده است. نیروگاه‌های برق یکی از منابع مهم تولید انرژی در هر کشور محسوب می‌شوند، لذا در هنگام منازعات نظامی جزء اولین مناطقی هستند که می‌توانند مورد هدف حملات دشمن واقع شوند. بنابراین توجه به آنها از دیدگاه پدافند غیرعامل ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، بررسی پیشینه پژوهش و نظر کارشناسان و خبرگان و با در نظر گرفتن شاخص‌های پدافند غیرعامل، عوامل مؤثر بر مکان‌یابی مزارع باد شناسایی‌شده و با استفاده از پرسش‌نامه مقایسه زوجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مناطق مستعد در استان اصفهان شناسایی شدند. این مناطق به وسیله روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) رتبه‌بندی شده‌اند. لازم به ذکر است جامعه آماری این پژوهش 42 نفر از خبرگان حوزه جغرافیا، اقتصاد و انرژی استان اصفهان است که با توجه به معدود بدن اعضای جامعه، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد 23 زیرمعیار در قالب 7 معیار اصلی، عوامل مؤثر در احداث چنین نیروگاه‌های در استان اصفهان است و پهنه‌های مرکزی، شمال غربی و جنوب شرقی این استان برای احداث مزارع بادی مناسب هستند. بر همین اساس و مبتنی بر اصول نرم‌افزار ArcGIS، 39 نقطه به‌عنوان مناطق مستعد انتخاب و سپس فرآیند رتبه‌بندی صورت گرفت. نتایج این رتبه‌بندی نشان می‌دهد 8 کیلومتری جنوب شرق نایین رتبه اول، 74 کیلومتری شرق شهرستان شهرضا (7کیلومتری جنوب حسین آباد) رتبه دوم و 14 کیلومتری شرق خوانسار رتبه سوم را کسب کرده است.
کلمات کلیدی : مکان‌یابی, مزارع بادی, توربین‌های بادی, پدافند غیرعامل, سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : location decision of wind farms with Passive Defense approach and using Geographic information system and multi criteria decision making Technique; case study : Isfahan province, Iran
Abstract : The advancement of human societies and industrial development has brought energy to unprecedented levels. The energy consumption trend has been very quick and disturbing in recent years. This trend in developing countries, and especially in Iran, is much higher than the global average. One accepted fact for human societies is that the world's energy is growing rapidly, and cheap fossil energy sources are now slowly but surely over the next decades. To preserve these valuable sources of fossil fuels for future generations and to prevent environmental damage from burning them and to meet the rising demand for Energy Day, there is no way to turn humans into clean and renewable energies. Power plants are considered as one of the most important sources of energy production in each country, so during military disputes, they are among the first areas that can be targeted by enemy attacks. Therefore, it is necessary to consider them in the passive defense perspective. In this research, through library and field studies, reviewing the research background and opinion of experts and experts and taking into account passive defense indices, factors influencing the location of wind farms were identified and using the GIS-Paired Comparison Questionnaire Susceptible in Isfahan province. These areas are ranked by Analytical Hierarchy Process (AHP) method. It should be noted that the statistical population of this research is 42 experts in the field of geography, economics and energy of Isfahan province which according to few bodies of members of society, the whole society was studied. The results of this study indicate that 23 sub-criteria in the form of 7 main criteria are effective factors in the construction of such power plants in Isfahan province and central zones, northwest and southeast of this province are suitable for construction of wind farms. Based on ArcGIS software principles, 39 points were selected as areas that were prone to selection, and then a ranking process. The results of this ranking show that the 8th kilometer south-east of Naiyin, 74 km east of Shahreza city (7 km south of Hussein Abad), ranked second and 14 km east of Khansar, ranked third.
Keywords : Location Decision, wind farm, Passive Defense, Geographic Information System (GIS), Analytical Hierarchy Process
Download Abstract File