اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302652
نام و نام خانوادگی : اتنا منتظري
عنوان پایان نامه : تشخیص و شناسایی عیب های موجود در هواساز با استفاده از روش های مبتنی بر داده
رشته تحصیلی : مهندسي برق كنترل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمد كارگر دهنوي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File