اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39302928
نام و نام خانوادگی : علي اكبر مومني كوپايي
عنوان پایان نامه : تحلیل ورق های FGM مستطیلی با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اعظم قاسمي
استاد مشاور :
چکیده : بسمه تعالی در این پژوهش، تحلیل ورق¬های FGM با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا مد نظرمی¬باشد. اعمال درجات آزادی اضافي شامل دوران برشی و دوران خمشی حول محورهای y،x بر روی ورق های FGM در مدل موری- تاناکا، با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا انجام می¬گیرد. علت انتخاب¬ و استفاده¬از ورق¬های FGM ترکیبی از خواص مناسب مانند چقرمگی ومقاومت مکانیکی و همچنین مقاومت گرمایی قابل توجه آنها می¬باشد. تحلیل ورق طبق تئوری های المان محدود بوده و در شرایطی است که ورق FGM مورد نظر تحت بارهای یکنواخت مکانیکی و گرمایی قرار گرفته است. هرکدام از¬ المان¬ها نیز دارای نه گره وهر گره دارای هفت درجه آزادی می باشد که شامu,v,w، ،θ_y،θ_x،γ_x و γ_y است، که بر اساس آن w،v،u جابجایی ورق نسبت به محورهای z،y،x و θ_y،θ_x دوران خمشی حول محورهای x،y وγ_x و γ_y دوران برشی حول محورهای x،y می¬باشند.
کلمات کلیدی : کامپوزیت, ورق های FGM , تئوری تغییر شکل برشی هایر- اوردر, تئوری المان محدود
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Analysis of functionally graded plates with rectangular geometry using top order(upgrade) shear theory
Abstract : This work a static analysis of functionally graded material (FGM) rectangular plate with higher order shear deformation theory. Mori Tanaka theory is used to represent the material property of FGM plate at any point. The reason of choice and use of this material is thoughness،large mechanical strength and high heat resistance. The FGM plate subject to mechanical and thermal load. The geometry of the nine noded isoparametric Lagrangian element taken for the analysis and Each node has seven degrees of freedom (u، v، w، θ_y،θ_x،γ_x و γ_y) with a total of sixty three degrees of freedom for the element.
Keywords : Composite، FGM plates، Higher-order Shear Deformation Theory،FEM
Download Abstract File