اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303030
نام و نام خانوادگی : اردشير صرامي
عنوان پایان نامه : مطالعه وبررسی تاثیر تجربه مشتری برمیزان هزینه کرد مشتریان(موردمطالعه شرکت لورچ )
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي كرباسي
استاد مشاور :
چکیده : امروزه یکی از روش های اساسی کسب مزیت رقابتی تجربه مشتری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجربه مشتری بر میزان هزینه کرد مشتریان می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش متشکل از تمامی مشتریان شرکت لورچ می باشد. روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد که طبق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید که با حذف تعداد پرسشنامه های مخدوش شده تعداد 300 پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. با توجه به اینکه داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت و این نرم افزار قابلیت تعیین روایی پژوهش را دارد لذا روایی همگرا و واگرا با استفاده از این نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل اینکه مقادیر بالاتر از 0.5 بود در نتیجه سازه ها دارای روایی همگرا بودند. پایایی با استفاده از مقدار بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب سنجیده شد مقادیر حاصل از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 0.7 بود که نشان دهنده ی پایایی متغیرها می باشد.. با توجه به تحلیل های صورت گرفته کلیه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرارگرفتند و بیشترین تاثیر را تجربه تعاملی و کمترین تاثیر را تجربه فکری بر میزان هزینه کرد مشتریان داشتند.
کلمات کلیدی : هزینه کرد مشتری , تجربه فکری , تجربه معنی بخشی , تجربه حسی , تجربه عملی , تجربه تعاملی .
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Studying and examining the impact of customer experience on customers costs
Abstract : Today, one of the basic ways of gaining a competitive advantage is the customer experience. The purpose of this research is to investigate the effect of customer experience on customer spending. The statistical society of this research consists of all customers of Lorch Company. Sampling method For this research, a random sampling method is available. According to Morgan's table, 384 individuals were selected as sample. By removing the number of broken questionnaires, 300 questionnaires were returned. A researcher-made questionnaire was used to collect the data. Considering that the research data were analyzed and analyzed by using SmartPlus software and this software has the ability to determine the validity of the research, convergent and divergent validity was analyzed using this software. Because the values ​​were higher than 0.5, the structures had convergent validity. Reliability was measured using factor load, Cronbach's alpha and composite reliability. The values ​​of Cronbach's alpha and composite reliability were higher than 0.7, which indicates the reliability of the variables. According to the analysis, all the approved research hypotheses And had the most impact as interactive experience and the least impact on the experience of the customers.
Keywords : Cost customer, intellectual experience, meaningful experience, sensory experience, practical experience, interactive experience.
Download Abstract File