اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303162
نام و نام خانوادگی : عليرضا ميرشمس
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد تولید و رضایت مشتریان
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميرناصر اخوان
استاد مشاور :
چکیده : در سال های اخیر، مدیریت شرکت بیشتر بر روی مدیریت کیفیت جامع تمرکز داشته که منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتری می شود. مدیریت کیفیت جامع به عنوان پاسخ شرکت های موفق به تغییرات سریع و چشم گیر در محیط، ظهور پیدا کرده است. در طی سال ها نیازها و تقاضاهای مشتریان عمدتا به محصولات و خدمات با سطح بالاتری از کیفیت با پایین ترین قیمت تغییر کرده است. برای شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و پاسخ سریع به نیازهای شناسایی شده، ضروری است که مجموعه ای از رویکردها و روش هایی که به آنها مدیریت کیفیت جامع می گویند، تدوین و سازماندهی گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد تولید و رضایت مشتریان انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و کارکنان واحد کنترل کیفیت شرکت های تولیدی منتخب استان اصفهان می باشد که تعداد آنها در زمان انجام پژوهش دو شرکت بوده است. به علت کوچک بودن حجم جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده و کلیه افراد به روش سرشماری در این پژوهش شرکت داده شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه این پژوهش مشتمل بر 39 سؤال بوده و به 157 نفر توزیع گردید. و پایایی پرسش نامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش و پاسخ به پرسش های مطرح شده در پژوهش از رگرسیون خطی استفاده شد. در این پژوهش دو فرضیه اصلی در نظر گرفته شد که پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج نشان داد هر دو فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته اند. بر این اساس مدیریت کیفیت جامع با ضریب 0/933 بر عملکرد تولید تأثیر می¬گذارد. همچنین نتایج مشخص نمودند که مدیریت کیفیت جامع با ضریب 0/369 بر رضایت مشتریان تأثیرگذار می¬باشد.
کلمات کلیدی : کیفیت, مدیریت کیفیت جامع, عملکرد, عملکرد تولید, رضایت مشتریان.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Effect of TQM on performance and customer satisfaction (Case Study: Isfahan Selected manufacturing companies)
Abstract : The present study was conducted in 1396 to investigate the effect of comprehensive quality management on production performance and customer satisfaction. The statistical population of this research is senior executives, middle managers, operational managers and quality control staff of selected manufacturing companies in Isfahan province, whose number was 157 at the time of the research. Due to the small size of the statistical population, the statistical sample is considered to be a statistical society and all people were included in this study by census method. In this research, a questionnaire was used to collect the data. The questionnaire consisted of 39 questions and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Linear regression was used to test the research hypotheses and answer the questions in the research. In this research, two main hypotheses were considered. After statistical analysis, the results showed that both hypotheses of the research were confirmed. Accordingly, comprehensive quality management with a coefficient of 0/933 affects production performance. Also, the results indicate that total quality management with a coefficient of 0/368 affects customers' satisfaction.
Keywords : Quality, Total Quality Management, Performance, Production Performance, Customer Satisfaction.
Download Abstract File