اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303284
نام و نام خانوادگی : فرهاد معمارزاده
عنوان پایان نامه : مطالعه,بررسی و تجزیه تحلیل محیط دور و نزدیک(مورد مطالعه:شرکت تولیدی دیوار پوش و سقف کاذب)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بيژن خيام باشي
استاد مشاور :
چکیده : پژوهش حاضر با هدف مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و تاثیر آن بر راهبردهای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی دیوار پوش و سقف کاذب)، طرح ريزي و انجام گردیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بوده، و روش جمع‌آوري داده‌ها به صورت كتابخانه‌اي و ميداني بود. جامعه آمارى پژوهش شامل كليه کارمندان شرکت تولیدی دیوار پوش و سقف کاذب که تعداد آنها 130 نفر می‌باشد. نمونه تحقيق حاضر 97 نفر از کارکندان دانشگاه به روش نمونه گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول کرجس مورگان انتخاب گردید. پايايى پرسشنامه‌های پژوهش بالاتر از 0.70 بوده که مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموکروف- اسمیرنوف و ضریب چولگی و کشیدگی استفاده شده است و ابزارهای تجزیه و تحلیل به كار گرفته شده در اين پژوهش از طريق نرم افزار samartPLS و SPSS بود. نتایج نشان دادند که بین تمامی عوامل محیطی با بر راهبردهای شرکت تولیدی دیوار پوش و سقف کاذب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین عوامل محیطی بر راهبردهای شرکت تولیدی تأثیر مثبت دارد.
کلمات کلیدی : راهبردهای سازمان, عوامل محیطی, نیروی رقابتی پورتر.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File