اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303337
نام و نام خانوادگی : پوريا داريا
عنوان پایان نامه : اثر حرارت ورودی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ غیر همجنس مس/ برنج بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آن
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرهاد غروي
استاد مشاور : ايمان ابراهيم زاده
چکیده : در اين پژوهش به بررسی اثر حرارت ورودی (اثر تغییرات سرعت چرخش و سرعت پیشروی) بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس مس _ برنج به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با طرح اتصال لبه روی هم پرداخته شده است. در اين راستا برای اتصال، از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با پین غیرمصرفی چرخشی از جنس فولاد ابزار گرم¬کار H13 استفاده شد. همچنین در طرح اتصال، مس یک¬ بار بعنوان پیش¬رونده و یکبار بعنوان پس¬رونده انتخاب شد. جهت بررسی ريزساختار از ميکروسکوپ نوری و برای بررسی مقاطع شکست از ميکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. همچنين به منظور ارزيابی خواص مکانيکی اتصال، از آزمون-های کشش_برش و ريزسختی سنجی استفاده شد. علاوه بر این جهت بررسی رسوبات و فازهای تشکیل شده قسمت¬های مختلف جوش از آنالیزهای اشعه ایکس (XRD) و اسپکتروسکوپی اشعه X انرژی متفرق ((EDAX استفاده شد. نتايج نشان داد که جابجایی عمودی مواد بین فلز مس و برنج در دو سمت پیشرونده و پسرونده در هر دو حالت از خط اتصال اولیه با افزایش حرارت ورودی جوشکاری به شدت رو به بالا بود. علاوه بر این، الگوی حلقه پیازی نیز به تدریج بدون قطع شدگی و به آرامی کامل شد و در کل منطقه دکمه جوش با کاهش حرارت ورودی جوشکاری در هر دو حالت مشاهده شد. سختی منطقه جوش نشان دهنده سختی بیشتر نسبت به فلزات برنج و مس بود و کمترین سختی در حرارت ورودی جوشکاری بالا بود. این بدان معناست که با افزایش حرارت ورودی جوشکاری، مقدار سختی به خصوص در حالت اتصال سمت پسرونده کم می شود. در نتیجه در این مطالعه، بهترین نتایج مکانیکی و ریزساختاری با حرارت ورودی جوشکاری کم (450 rpm –16 mm/mm) در حالت اتصال سمت پیشرونده حاصل شد.
کلمات کلیدی : جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, طرح اتصال لبه روی هم, مس, برنج, حرارت ورودی (اثر تغییرات سرعت چرخش و سرعت پیشروی), ریزساختار, خواص مکانیکی.
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File