اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303419
نام و نام خانوادگی : مريم نكوبين
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی برند، تصویر برند و پاسخ مصرف کنندگان(مورد مطالعه:صنعت چرم در شهر اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اسدالله شمس
استاد مشاور :
چکیده : طی سال های اخیر با گسترش فضا‌های مجازی و گسترش کاربران اینترنتی بسیاری از صاحب نظران بازاریابی ،اجتماعات مجازی را به عنوان فرصتی برای شناساندن محصولات و خدمات شرکت ها معرفی کرده اند. این فرصت از آن جهت اهمیت دارد که استفاده از محیط اینترنت و رسانه ها روز به روز در حال افزایش است و افراد بیش تر از سابق وقت خود را در اینترنت سپری می کنند. درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات به دیگران را از طریق رسانه های اجتماعی انتقال می دهند. همچنین رسانه های اجتماعی یکی از کانال هایی شده است که مصرف کننده در مورد کالا یا خدمات مورد نیاز خود به منظور خرید از طریق این رسانه های اجتماعی اطلاعاتی دریافت می‌کند. بنابراین شرکت ها نیاز مبرم به شناخت پاسخ مصرف‌کنندگان و محرک هایش و همچنین تأثیر تلاش‌های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی این فاکتورها دارند. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تلاش‌های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید است. روش پژوهش حاضر ، پیمایشی –توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری مصرف کنندگان محصولات چرم در شهر اصفهان می باشد. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان87 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نر م افزار های SPSS و SMART PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دهنده برازش و تناسب مدل مفهومی تحقیق و تأیید فرضیه ها بوده است.
کلمات کلیدی : تلاش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی1, آگاهی از برند2, تصویر برند3, پاسخ مصرف‌کنندگان4
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File