اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303423
نام و نام خانوادگی : مهدي ميرزايي
عنوان پایان نامه : بررسي عددی و تجربي کمانش پوسته های استوانه ای تقويت شده با تقويت کننده های داخلي طولي و پر شده با فوم تحت فشار محوری
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جواد جعفري فشاركي
استاد مشاور :
چکیده : هدف از اين پژوهش بررسي اثرات متغيرهاي فيزيکي قابل مشاهده بر رفتار نيروي بحراني ناشي از کمانش پوسته‌هاي استوانه‌اي تقويت‌شده تحت فشار يکنواخت محوري مي‌باشد. يافته‌هاي اين پژوهش بر مبناي مقاله‌هاي علمي، يافته‌هاي آزمايشگاهي و شبيه‌سازي المان‌محدود است. از عوامل تاثيرگذار بر نيروي بحراني مي‌توان به ارتفاع استوانه، شعاع محوري استوانه، ضخامت استوانه و ديگر متغير‌ها که در ادامه توضيح داده مي‌شود، اشاره کرد. برخي از نوآوري‌هاي اين مقاله استفاده‌ی همزمان از فوم و تقويت کننده‌هاي داخلي طولي و همچنين استفاده از شبکه عصبي براي ارزيابي نتايج است. در نهايت با استفاده از ترکيبي از روش‌هاي RSM و شبکه‌ي عصبي به تحليل نتايج آزمايش‌هاي مختلف پرداخته و يک مدل رياضي براي تقريب نتايج در بازه‌ي مورد بررسي ارائه خواهيم داد.
کلمات کلیدی : کمانش , پوسته‌ی استوانه‌ای , فشار یکنواخت محوری , تقویت‌کننده‌های طولی , شبکه عصبی مصنوعی , فوم
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Numerical and Experimental Investigation on Buckling of Thin‐walled Cylindrical Shells Stiffened with Internal Stringers Filled with Foam Under Axial Compression
Abstract : This study examined the physical variables affect on buckling critical load for cylindrical shells stiffened with internal longitudinal stringers which filled with foam that subject to axial uniform compression. Considering variables which studied on this research, are consist of cylinder axial radius, shell thickness, and foam’s young modulus and other variables which will discuss in further. This research at first presents the comparison of finite element simulation and experimental compression test for simple cylindrical shell. After simulating the mentioned cylinder with stiffeners with specific condition and using RSM Method to choose the simulation test, the ANN Method is used to find out the mathematical model to predict untested buckling critical load.
Keywords : Buckling, Cylindrical Shell, Axial Uniform Compression, longitudinal Stringer, Artificial Neural Network, Foam
Download Abstract File