اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303436
نام و نام خانوادگی : شادي عرب صالحي
عنوان پایان نامه : شناسایی واولویت بندی نیازها وانتظارات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان از طریق DFQ وAHP
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سلمان عباسيان نقنه
استاد مشاور :
چکیده : از مسئله های مهم در امر خدمات در شرکت ها و سازمانها مختلف امر شناسایی نبازها مشنریان و پاسخگویی مناسب به آنها بر اساس اولویت و اهمیتی که مشنریان برای نحقق سریع تر نباز هایشان دارند استبه این منظورشناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نبازها و انتظارات مشترکین اداره برق استان اصفهان با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفی و تحلیل سلسله مراتبی عنوانی شد در جهت تحقق این امر در شرکت توزیع برق استان اصفهان. هدف این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمان، مقطعی می باشد.جامعه آماری این تحقیق، تعداد 40 نفر از کارشناسان و متخصصان روابط عمومی مشترکین اداره برق استان اصفهان و تعدادی از مشترکین می باشد. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه و مقایسات زوجی می باشد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات و پیشینه عوامل مؤثر بر نبازها و انتظارات مشترکین اداره برق و استعانت از خبرگان و متخصصان معیارها و زیر معیارهای مهم مؤثر بر نبازها و انتظارات مشترکین اداره برق استان اصفهان استخراج و با بکارگیری پرسشنامه و تحلیل نتایج، اوزان هر یک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه شد. در این تحقیق از نرم افزار expert choice استفاده شده است نرخ ناسازگاری پرسشنامه هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت همگی کوچکتر از 1/0 درصد است در بین عوامل اصلی سرعت ارائه خدمات در اولویت اول و نرخ خاموشی در اولویت پنجم قرار گرفت و در بینعوامل فرعیمدت زمان انتظار برای انشعاباتدر اولویت اول و ارتباط از طریق سایت در اولویت آخر قرار گرفت.
کلمات کلیدی : گسترش عملکرد کیفیت, تحلیل سلسله مراتبی,شناسایی نیازمندیها ,انتخاب معیار ,اداره برق
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Priorities Identify The Needs And Expectations Of Customers Through QFD And AHP Province Electricity Department
Abstract : The research, cross-functional nature and the duration sectional survey in order to identify and prioritize the factors affecting customer needs and expectations province electricity department was using analytic hierarchy process. The population of the study, 40 experts and PR professionals and number of subscribers are subscribers electric Isfahan province. Measuring research, questionnaires and interviews. In this study, literature study factors affecting electric needs and expectations of customers and help of experts and sub-criteria most important criteria influencing customer needs and expectations of Esfahan province electricity department and the use of questionnaires and analyze the results, their weights are the criteria and sub-criteria were calculated. Among the main factors in the speed of service delivery in the first and fifth priority was off rates among sub-agents waiting time for Splits At Priority First And Relationship From Via in BC Years of the At Priority End The Was.
Keywords : Quality Function Deployment, hierarchical analysis, identify requirements, selection criteria, Electricity
Download Abstract File