اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303466
نام و نام خانوادگی : حميدرضا اسدي اقبلاغي
عنوان پایان نامه : تحليل پيشرفت و پسرفت واحد هاي توليدي شركت لبنيات رامك با استفاده از شاخص بهره وري ماكمئوئيست در دوره زماني 1381-1395
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدصادق شاهرخی دهكردی
استاد مشاور : عاطفه امين دوست
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File