اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303466
نام و نام خانوادگی : حميدرضا اسدي اقبلاغي
عنوان پایان نامه : ارزیابی بهره وری و شاخص های آن در صنعت لبنیات با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست در دوره زمانی 1395-1389
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدصادق شاهرخی دهكردی
استاد مشاور : عاطفه امين دوست
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File