اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303472
نام و نام خانوادگی : اصغر شمس الديني
عنوان پایان نامه : شناسائی و رتبه بندی ابعاد کیفیت زندگی کاری مرتبط با عوامل بحرانی موفقیت پروژه ها با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت ذوب آهن اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سید اكبر نيلي پور طباطبائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File