اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39303539
نام و نام خانوادگی : عادل بياتي اشكفتكي
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد در سیستم های نگهداری و تعمیرات بر مبنای هرم تعالی نت کمبل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه صنایع سیمان استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر ملاوردي
استاد مشاور :
چکیده : در دنياي امروز سازمان‌ها نيازمند نظام جامع ارزيابي عملكرد هستند تا از طريق آن كارايي سازمان خود را سنجيده و براي آينده برنامه‌ریزی كنند بنابراين نيازمند روش‌هایی هستند كه برخلاف روش‌های سنتي که به سبد مالی توجه می کنند ابعاد مختلف سازمان را مدنظر قرار دهد. به همين دليل در سال‌های اخير روش‌های مختلفي جهت ارزيابي عملكرد معرفی‌شده‌اند كه قادرند ابعاد ديگر سازمان را علاوه بر بعد مالي موردتوجه قرار دهند.مدیریت نگهداشت با نگهداری از دارایی‌های مولد کارخانه از کسب و کار پشتیبانی می‌کند. محصولی که نگهداری و تعمیرات (نت) ارائه میکند، "دسترس پذیری" یا همان "زمان در دسترس" است. نت همچنین به طور غیر مستقیم بهبود بازده و سرعت فرآیند، کیفیت، ایمنی و عملکرد زیست محیطی را فراهم می‌کند.نت، عملکرد دارایی ها را در سطح استانداردی نگه می دارد که کسب و کار برای رسیدن به اهداف عینی خود بدان نیازمند است. یکی از اهداف عینی اشکار، درآمد خالص خوب است. از منظر صرفا مالی، نت ممکن است تاثیر شگرفی بر درآمد خالص شرکت داشته باشد.در همين راستا هدف از اين پژوهش ارزيابي عملكرد سازمان‌های تولیدی با توجه به عناصر هرم تعالی up time در سیستم های نگهداری و تعمیرات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می‌باشد و بدين ترتيب شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز نت شناسایی‌شده‌اند که این شاخص ها عناصر ده گانه هرم تعالی up time کمبل است. این هرم، یک استراتژی زیر بنایی است که مسیرهای متعددی را برای دستیابی به نتیجه های بهتر می گشاید. لازم به ذکر است بیشتر این عناصر که هم اینک در سازمان های پیشتاز با موفقیت در حال استفاده هستند، انگیزه ای برای فراگیری کامل عناصر هرم تعالی محسوب میشود. عناصر ده گانه هرم تعالی (فرآیند، تیم ها، قابلیت اطمینان دارایی های فیزیکی، سیستم های پشتیبانی و مدیریتی، مدیریت کار، مراقبت های پایه، مدیریت عملکرد، مدیریت مواد و قطعات یدکی، کارکنان، استراتژی) به عنوان ورودی مدل و میزان سطح خدمت رسانی انبار قطعات یدکی، میزان قابلیت اطمینان ماشین آلات، میزان زمان توقف خط تولید به دلیل خرابی تجهیزات، میزان تعمیرات کنشی نسبت به تعمیرات واکنشی، میزان شاخص‌های آموزشی پرسنل، میزان درصد پیشرفت پیاده سازی سیستم های پشتیبانی، میزان درصد پیشرفت تیم های کاری، میزان درصد پیشرفت پیاده سازی فرآیند به‌عنوان متغيرهاي خروجي مدل تحليل پوششي داده‌ها در نظر گرفته‌شده است.روش پیشنهادی برای 3 شرکت تولیدکننده سیمان در شهرهای اصفهان و شهرکرد اجرا گردیده است. نتایج نشان می‌دهد شرکت سیمان همدانیان در تمام رویکرد ها بهترین عملکرد را داشته است. نتايج نشان داد كه عنصر کیفیت مدیریت کار بیشترین اثرو بالاترين اهميت را در كارايي سازمان‌های موردمطالعه داشته است و تأثیرگذارترین شاخص در كارايي سازمان‌ها است و سازمان‌ها براي به دست آوردن كارايي بالاتر و خارج شدن از حالت ناکارا بايد به اين شاخص توجه داشته باشند. پس‌ازآن به ترتيب عنصر استراتژی سازمان رتبه دوم و بقیه ی عناصر در رتبه سوم عملكرد سازمان‌هی مورد مطالعه اثرگذار هستند. در انتها با توجه به یافته‌های پژوهش پيشنهادات کاربردی برای هر یک از سه سازمان مورد مطالعه ارائه شده است.
کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد, تحلیل پوششی داده‌ها, هرم تعالی up time, نگهداری و تعمیرات, سازمان های تولیدی
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Production Organizations Performance Evaluation Considering Elements of Uptime Pyramid of Excellence in Maintenance Systems Using Data Envelopment Analysis The case study of the cement industry in Isfahan and Chaharmahal and Bakhtiari
Abstract : In today's world, organizations need a comprehensive performance appraisal system that measures their organization's efficiency and plans for the future, so they need to consider ways to address different dimensions of the organization, in contrast to the traditional methods that focus on the financial basket. For this reason, in recent years, various methods have been introduced for evaluating performance that are able to address other aspects of the organization in addition to financial aspects. Keeping management supports the business with the maintenance of plant generating assets. A product that maintains and maintains (net) is "accessible", or "available time". The net also indirectly improves the efficiency and speed of the process, quality, safety and performance of the environment. he net holds out asset performance at the standard level that a business needs to meet its objective goals. One of the obvious objective goals is that net income is good. From a purely financial perspective, the note may have a dramatic impact on net income. In this regard, the purpose of this research is to evaluate the performance of manufacturing organizations with respect to the elements of the pyramid of excellence up time in maintenance systems by using data envelopment analysis. Thus, indicators that affect the successful implementation of the NET have been identified, which are elements of the ten The Pyramid of Excellence is Campbell. This pyramid is a substructure strategy that opens up several paths to achieve better results. It should be noted that most of these elements, which are now used successfully by leading organizations, are an incentive to fully acquire elements of the Pyramid of Excellence. The ten elements of the Pyramid of Excellence (process, teams, physical asset reliability, support and management systems, work management, basic care, performance management, material and spare parts management, staffing, strategy) as model inputs and levels Servicing of spare parts warehouse, reliability of machines, stopping time of production line due to equipment failure, amount of repairs to reactive repairs, personnel training rates, percentage of advancement in implementation of support systems, percentage of progress of work teams , Percentage of process progress as process variables The DEA is considered Suggested Method for 3 manufacturer of cement in the cities of Isfahan and Shahrekord been implemented. The results show that Hamedanian cement company has had the best performance in all approaches. The results showed that the quality management component has the highest impact on the efficiency of the organizations under study and is the most effective indicator in the performance of organizations, and organizations should pay attention to this indicator in order to gain higher efficiency and get out of the inefficient state. After that, the strategy element of the organization ranked second and the rest of the elements are in the third rank of the organization's performance. Finally, according to the research findings, applied proposals are presented for each of the three organizations studied.
Keywords : Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Pyramid Excellence, Maintenance and Repair, Manufacturing Organizations
Download Abstract File