اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304047
نام و نام خانوادگی : داود محمديان
عنوان پایان نامه : ارزیابی پروژه های سد سازی با رویکرد اثرات زیست محیطی و استفاده از مدل DANP-COPRAS در شرکت آب منطقه ای اصفهان، مطالعه موردی: پروژه های بهشت آباد
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ام البنين يوسفي
استاد مشاور : مهدي كرباسيان
چکیده : تأمین آب شرب، تولید برق، تأمین آب کشاورزی و البته جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف ساخت سدها به شمار می روند. سدها موجب توسعه جوامع هستند اما هر پروژه سدسازی از بدو مرحله ساخت و پس از آن، اثرات زیست محیطی و متعاقب آن اقتصادی اجتماعی به همراه دارد که کنترل آنها بسیار حائز اهمیت است. هرچه ابعاد و اندازه سد بزرگتر باشد میزان اثرات آن نیز بر محیط وسیع تر خواهد بود. از این رو ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها امری حیاتی برای حفظ پایداری مناطق تحت تاثیر می باشد. سهل انگاری در ارزیابی اثرات منجربه بازماندن سد از اهداف اصلیش می شود و حتی اقتصاد پروژه را زیر سوال می برد. به همین علت برخی سدسازی را کاری اشتباه و منسوخ شده تلقی می کنند. بنابراین برای تصمیم گیری و قضاوت درست علاوه بر جدی گرفتن موضوع ارزیابی باید از ابزار دقیق و موثر استفاده کرد. تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره بهترین روش برای مسائلی هستند که در آنها معیارهای با اثرات متضاد وجود دارند. این تکنیک ها بر پایه علم ریاضیات ایجاد شده اند و می توانند معیارهای با ماهیت های کیفی و کمی را همزمان در تصمیم گیری لحاظ کنند. انتخاب یک ابزار صحیح ارزیابی می تواند از بروز بسیاری مشکلات زیست محیطی پروژه های سدسازی جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های سدسازی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه‌ای بر مبنای دیمتل و کپراس بهبودیافته می باشد. بدین منظور ابتدا اثرات زیست محیطی پروژه های سدسازی با مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با کارشناسان متخصص در این حوزه شناسایی شدند. سپس فعالیت های اجرایی از طریق مطالعه ساختار شکست تعدادی پروژه های سدسازی بهره برداری شده، تعیین و با پیاده سازی روش لاوشه مورد تایید و انتخاب قرار گرفتند. به دلیل وابستگی بین عوامل زیست محیطی، معیارها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای بر مبنای دیمتل وزن دهی شدند. برای اینکه طرح مورد مطالعه این پژوهش در فاز مطالعات اولیه قرار داشت ماتریس تصمیم گیری برای ساختگاه های انتخابی تشکیل شدند. با توجه به محدودیت تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در تک بعدی بودن معیاها از نظر سود یا هزینه، از کپراس بهبود یافته برای حل ماتریس تصمیم گیری استفاده شد. در آخر ساختگاه های پذیرش شده با رویکرد اثرات زیست محیطی رتبه بندی شدند. این پژوهش سال 1395 در شرکت آب منطقه ای اصفهان و در رابطه با پروژه سد مخزنی بهشت آباد انجام گرفت. نتایج وزن دهی اثرات زیست محیطی سدها که با نظرسنجی از کارشناسان مرتبط با موضوع سازمان کل حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت نشان از اثرگذاری بیشتر معیار کمیت آب سطحی بر سایر عوامل است. همچنین اثرپذیر ترین عامل معیار چشم انداز شناسایی شد. از چهار ساختگاه ارزیابی شده در مطالعه موردی، دو تای آنها پذیرش شدند که با اختلاف اندکی از یکدیگر به ترتیب ساختگاه های 4 و 3 رتبه بندی شدند.
کلمات کلیدی : پروژه, سد , اثرات زیست محیطی , ارزیابی اثرات زیست محیطی , فرآیند تحلیل شبکه ای مبتنی بر دیمتل (DANP), COPRAS
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Environmental impact assessment of dam projects using DANP and COPRAS methods in Esfahan Regional Water Authority, case study Beheshtabad projects
Abstract : Providing of drinkable water, electricity generation, and supply of farming water and prevention from water flood are of course assumed as some of foremost objectives for construction of dams. The dams cause development in communities, but any dam- construction project is followed by several environmental effects and subsequently social- economic effects from the starting of construction phase and after this process therefore it is crucially important to control these processes. As dimensions and size of a dam is larger, the rate of effects of this dam will be more extensive on surrounding environment. Thus, assessment of environmental impacts of dams is deemed as a vital activity to persevere stability of the affected areas. Negligence in assessment of side effects is led the dam to leave behind the major goals of project and it may even challenge economy of the given project. For this reason, some group may consider dam-construction as a wrong and outdated operation. Therefore, in addition to assuming assessment subject as a serious matter for making proper decision and judgment, the accurate and efficient tool should be utilized for this purpose. The multi-criteria decision-making analysis techniques are the best methods for the problems in which there are some criteria with opposite effects. These techniques are created according to mathematics and they can consider both qualitative and quantitative criteria in decision-making simultaneously. Selection of a proper assessment tool may prevent from occurrence of environmental problems in dam-construction projects. The current research aims to present a model for environmental impact assessment of dam-construction projects using network analytical process techniques based on the improved DEMATEL and COPRAS. To this end, the environmental impacts of dam-construction projects were identified by research and interview with the related experts in this field. Then executive activities were determined by study on work breakdown structure in some of exploited dam-construction projects and confirmed and selected by implementation of Lawshe technique (content validity ratio). Due to dependence existing between environmental factors, the criteria were weighted by DEMATEL based Network Analysis Process (DANP) technique. Whereas the studied project of this study was at the primary processes of researches therefore decision making matrix was formed for the selected constructs. With respect to constraints of multi-criteria decision-making techniques in the one-dimensionality of criteria in terms of profit or cost, the improved COPRAS method was adapted for solving of decision making matrix. At the end, the accepted constructs were ranked by approach toward environmental effects. This study was conducted in Isfahan Regional Water Company regarding Behesthabad storage dam in 2016. The findings from weighting of environmental effects of dams indicate further effect of criterion of quantity of ground water compared to other factors with respect to polling of the relevant experts to subject of administration of environmental protection organization of the given province. Similarly, the landscape criterion was identified as the most affected factor in this analysis. Among four assessed constructs in this case study, two constructs were accepted and ranked by small difference respectively Constructs 4 and 3.
Keywords : project, dam, environmental effects, environmental impact assessment, DEMATEL based ANP, COPRAS
Download Abstract File