اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304058
نام و نام خانوادگی : فرود احمدي
عنوان پایان نامه : ارائه يک روش تركیبي جهت خوشهبندی متن كوتاه با استفاده از منابع خارجي
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمداحسان بصيري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File