اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304095
نام و نام خانوادگی : علي عباد
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار رویکرد مربی گری در توسعه و بهسازی کارکنان شرکت شیر گاز آذران با استفاده از روش تصمیم گیری با معیار های چند گانه فازی
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي سيادت
استاد مشاور :
چکیده : مواردی همچون اهمیت و ارزش مربی گری برای فعالیت های آموزش و بهسازی، ناکافی بودن تلاش های انجام شده در زمینه عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار در استقرار مربی گری و هم چنین مفید بودن بهره گیری از نتایج تحقیق حاضر در برنامه ریزی و اتخاذ روش های آموزشی جدیدی هم چون مربی گری در سیستم آموزشی سازمان ها، از جمله دلایل و شواهدی هستند که ارزشمندی، ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را مشخص می کنند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار رویکرد مربی گری در توسعه و بهسازی کارکنان شرکت شیر گاز آذران است. بنابراين در ابتدا عوامل موثر در استقرار رویکرد مربی گری در توسعه و بهسازی شناسائي شده و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان شرکت شیر گاز آذران می باشد و پرسشنامه میان این تعداد توزیع گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي و بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي-پيمايشي است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترين عوامل موثر در استقرار رویکرد مربی گری در توسعه و بهسازی کارکنان عبارتند از آگاهی از فرهنگ شرکت، توسعه فرهنگ مربی گری، دانش پرسنل شرکت و عملیات، وجود اعتماد در کارمندان، وجود منابع دسترس در سازمان، هماهنگی پرسنل با دستور کار سازمان، قابلیت و توانایی مربی، مشخص بودن و وضوح نقش کارکنان، سطح آموزش مربیان/تجربه، حفظ محرمانگی اسرار کارکنان و توانایی مربی گری مدیران. در نهایت براي تعيين اولويت نهائي معيارهاي اصلي مدل با تکنيک DANP فازی سوپرماتريس اوليه (ناموزون)، سوپرماتريس موزون و در نهايت سوپرماتريس حد محاسبه گردید. براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتريس حد، مشخص گردید توانایی مربی گری مدیران در اولویت نخست قرار دارد. مشخص بودن و وضوح نقش کارکنان در اولویت دوم و سطح آموزش مربیان/تجربه سومین شاخص با اهمیت است.
کلمات کلیدی : مربی گری, استقرار رویکرد مربی گری, توسعه و بهسازی کارکنان, روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی
تاریخ دفاع : 1396/06/22
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The Identifying and Ranking Factors Affecting the Establishment of Coaching Approach in Staff Development and Improvement in Azaran Gas Valves Company Using Fuzzy Multi-criteria Decision Making
Abstract : A variety of factors such as importance and value of coaching for training and improvement activities, inadequate efforts for investigating the factors affecting the establishment of coaching and also the usefulness of using the results of the present study in planning and adopting new teaching methods such as coaching in the organizational training system are considered as the reasons and evidence that determine the value, necessity and importance of this research. This study aimed is to identify and rank effective factors in establishing a coaching approach for the development and improvement of employees of Azaran Gas Valve Company. Therefore, effective factors in establishing a coaching approach for development and improvement of employees were initially identified, and then, the internal relations and prioritization of this index were investigated. The statistical population of the study consisted of 10 experts of Azaran Gas Valve Company who responded the research questionnaire. This is an applied study in terms of purpose and a descriptive survey based on the nature and method. The results showed that the most significant factors affecting the establishment of the coaching approach in development and improvement of employees of the company included awareness of corporate culture, development of coaching culture, knowledge of the personnel of the company and operations, the trust among the staff, the availability of resources in the organization, the coordination of personnel with organizational agenda, the ability to coach the managers, the clarity of the staff’s role, the training or experience level of coaches, the confidentiality of employee’s information and the ability to coach the managers. Finally, for determining the final priority, the main criteria of the model were calculated using the DANP fuzzy technique of primary (inhomogeneous) super matrix, (homogeneous) super matrix, and, limit super matrix. Based on the calculations and the limit super matrix, it was determined that the ability to coach managers is the first priority. The clarity of the staff’s role is the second priority and the training or experience level of coaches is the third one.
Keywords : Coaching, Establishment of Coaching Approach, Development and Improvement of the Employees, Fuzzy Multi-criteria Decision Making Method
Download Abstract File