اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304324
نام و نام خانوادگی : غزال دارايي
عنوان پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت با در نظر گرفتن امکان تفکیک تقاضای مشتریان: مطالعه موردی شرکت صنایع شیر پگاه گلپایگان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جاويد جوزداني
استاد مشاور :
چکیده : چکیده: امروزه قسمت اعظمی از كالاهایی كه به دست مشتریان می رسد، به وسیله سامانه هاي حمل و نقل جاده اي جابه جا می شوند. در حمل و نقل كالاها، مسیریابی از اهمیت ویژه اي برخوردار است به گونه اي كه نظر محققان و تصمیم گیرندگان صنایع مختلف را جلب نموده است.در پژوهش حاضر مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با تحویل چندبخشی و حمل در بازگشت توسعه داده شده است. هدف، تعیین بهترین مسیر با حداقل هزینه حمل‌ونقل می‌باشد. در مسئله مسیریابی با حمل در بازگشت مشتریان به دو دسته تحویل‌گیرنده و تحویل‌دهنده تقسیم‌بندی می‌شوند. هر مشتری تحویل‌گیرنده نیازمند دریافت تقاضایش از محل دپو و هر مشتری تحویل‌دهنده خواستار تحویل مقدار مشخصی از کالا جهت ارسال به دپو می‌باشد. از طرفی در مسئله مسیریابی با تحویل چندبخشی، تقاضای مشتریان بیشتر از ظرفیت ناوگان بوده، به صورتی که نیازمند دریافت تقاضایش در چندین مرحله می باشد. لذا این پژوهش به معرفی مدل مسیریابی وسایل نقلیه نقلیه با تحویل چندبخشی و حمل در بازگشت با هدف کاهش هزینه پیمودن مسیرها می پردازد، که تا به حال در سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه دیده نشده است. برای اعتبارسنجی مدل ریاضی پیشنهادی از حل کننده گمز استفاده شده، که نتایج حاصل از حل مسائل تولیدی اعتبار مدل را اثبات می کند. پژوهش حاضر در شرکت صنایع شیر پگاه گلپایگان و با هدف کاهش هزینه های پیمودن مسیرها انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از اجرای مدل ریاضی پیشنهادی تحقیق حاضر در شرکت صنایع شیر پگاه گلپایگان حاکی از صرفه جویی در هزینه پیمودن مسیرها می باشد..
کلمات کلیدی : واژه های کلیدی: مسیریابی وسایل نقلیه, تحویل چندبخشی, حمل در بازگشت, شرکت صنایع شیرپگاه گلپایگان.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Develop a Mathematical Model of Vehicle Routing Problem with Backhauls and Split Delivery with Case Study in Pegah Golpayegan Dairy Company
Abstract : Today, due to the expansion of demand on the one hand and the increase of market competitiveness on the other hand, distribution and logistics management as a requirement for distribution companies and companies to raise profits and reduce costs. In this research, the mathematical model of the vehicle routing problem is developed based on the approach of multimodality delivery and carriage return. The goal is to determine the best route with minimal shipping cost. In the routing issue, the burden of returning customers is divided into two categories: deliverer and deliverer. Each delivery customer needs to receive a request from the depot, and each customer delivers the delivery of a certain amount of the goods for delivery to the depot. On the other hand, in the multidisciplinary delivery of routing, customer demand is more than the capacity of the fleet, requiring the receipt of demand in several stages. Therefore, this research aims to introduce a model of vehicle routing with multimodal delivery and return shipping with the aim of reducing the cost of traversing routes, which has so far not been seen in other studies in this area. To validate the proposed mathematical model, the exact method of GAMS is used, which proves the results of solving the production problems of the validity of the model. The present study was conducted at Golpayegan Lake Pegah Company and aimed at reducing the cost of traversing routes. The results of the proposed mathematical model of the present research in this industrial group indicate that the cost of traveling routes is economical.
Keywords : Key words: Vehicle Routing Problem, Split delivery, Vehicle Routing Problem with Backhaul, Pegah Golpayegan Dairy Company.
Download Abstract File