اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304387
نام و نام خانوادگی : علي نصيري دهسرخي
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی و عددی جذب انرژی نمونه های کشش عمیق شده ورق های سه لایه ای آلومینیوم/پلیمر/فولاد
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير عطريان
استاد مشاور :
چکیده : استفاده از ورق های ساندویچی به دلیل کاهش وزن تمام شده سازه، گزینه خوبی برای کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه و در نتیجه کاهش آلودگی هوا است. از آنجایی که قابلیت اجرای فرآیند کشش بر روی ورق ساندویچی آلومینیوم / پلی پروپیلن / فولاد وجود دارد، لذا می توان ظرفیت ضربه پذیری و قابلیت جذب انرژی اینگونه ورق را مورد بررسی قرار داد. اثر ضخامت لایه وسط پلیمیری و همچنین اثر محرک های هندسی گوناگون مانند شکاف و حفره بر میزان جذب انرژی سازه بررسی شده است.نتایج نشان داد که افزایش ضخامت لایه چلیمری از 1 به 2 میلی متر سبب افزایش جذب انرژی به میزان 15/24 درصد شده است. همچنین از بین محرک های هندسی شکاف و حفره، ایجاد محرک شکاف در بدنه با زاویه 45 درجه سبب افزایش میزان جذب انرژِی از 382/364 در نمونه بدون محرک به مقدار 088/374 ژول خواهد شدو از این روی به نظر می رسد محرک هندسی شکاف در بدنه بیشترین بهبود ظرفیت جذب انرژی نمونه ها را ارائه می کند.
کلمات کلیدی : کشش عمیق, ورق های ساندویچی, جذب انرژی, محرک هندسی
تاریخ دفاع : 1397/09/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Exprimental and numerical investigation of energy absorption in deep drawn cups of AL/POLY/St laminated sheets
Abstract : The use of sandwich sheets due to the wight loss of the structure is a good option for reducing vehicle fuel consumption and thus reducing airr pollution. the results showed that the change in thikness of poly core from 1 to 2 mm caused an increse in the energy absoption in the amount of 24.15%. Also, from geometric triggers of the notch and the circular cutout, the notch trigger whit a 45 angle applied in the samples increases the energy absorption from 346.382 j in the non-triggred sample to 374.088 j. In fact the notch trigger provides the best improvement in the absorption energy capacity of the samples.
Keywords : deep drawing, laminated sheet, composite, energy absorption
Download Abstract File