اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304435
نام و نام خانوادگی : ابراهيم خدادادي موسيري
عنوان پایان نامه : بررسی حیات سیاسی اجتماعی لطفعلی خان امیرمفخم
رشته تحصیلی : تاريخ - تاريخ ايران اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيد علي رضا ابطحي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File