اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304704
نام و نام خانوادگی : پريوش دباغي
عنوان پایان نامه : بررسی تلمیحات دیوان اثیرالدین اخسیکتی
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : قربانعلي ابراهيمي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده این نکته روشن است که آرایه‌های ادبی سبب خیال‌انگیز شدن شعر و زیبایی تصویرهای انعکاس یافته از آن می‌شود. در این میان، تلمیح آرایه‌ای است که‌ در‌ تمامی ادبـیات ایران، اعم‌از شعر و نثر، به نحوی بسیار گسترده‌ انعکاس یافته و همواره برای علاقه‌مندان‌ پل ارتباطی میان‌ حال و گذشته است. تلمیح به‌سان آیینه‌ای‌ است که خوانندگان، گذشته‌ی غبارآلود و خاطرات مه‌گرفته‌شان‌‌ را در آن می‌بینند‌. با توجه به اهمیت واکاوی عناصر سازنده‌ی تصویرها و زیبایی‌های شعری، این‌ پژوهش بـر آن است با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با حـفظ تـعاریف‌ تلمیح، نگاهی تازه‌تر بدان اندازد تا بلکه از این رهگذر، ره‌توشه‌ای برای سفر به قلمرو چشم‌های نوبین فراهم کند. در میان نتایج به دست آمده می توان به این نکات اشاره داشت که اخسیکتی، تلاش داشته است تا در خلال اشعارش از تلمیح نیز به منزله‌ی ابزاری ادبی، بهره برد و در این میان توجه او بیشتر به تلمیحات مذهبی و اشاره به قصص الانبیا است. توجه به داستان های ملی مذهبی بیشترین بسامد تلمیح در اشعار وی رابه خود اختصاص داده است. واژگان کلیدی: صرع، دیوان، تلمیح، شعر، اثیر الدین اخسیکتی.
کلمات کلیدی : دیوان _ تلمیح _شعر _اثیرالدین اخسیکتی
تاریخ دفاع : 1396/11/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The study of allusions in divan_e_ Asirodin Akhsikati
Abstract : Abstract It's clear that literary arrays make the poetry fantasy and the beauty of the reflections reflected there. Meanwhile, Talmay is an array that is widely reflected in all Iranian literature, poetry and prose, and has always been a bridge between the present and the past for connoisseurs. Talmayh is like a ritual that sees readers a dusty past and memorable memories of it. Considering the importance of exploring the constructive elements of poetic images and beauties, this research seeks to use a descriptive-analytical method, while preserving the definitions of the telemic, to give a newer look, so that, in turn, it will provide an advocate for traveling to the realm of interactive eyes. . Among the results, one can point out that Akhistikti tried to use Talmayh as a literary instrument during his poems, and his attention was more to religious sympathies and refers to the Qus'at al-Anbia. Attention to national religious stories has given him the most frequent talisman in his poems. Keywords: Divan, Talmay, Poetry, Atheredin Akhistiki.
Keywords :
Download Abstract File