اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304726
نام و نام خانوادگی : فرنوش خراساني زاده
عنوان پایان نامه : بررسی الگوهای سرزندگی در فضاهای عمومی مناطق شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران مطالعه موردی :(مناطق 1 و3و 5و6)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مهدي مومني
استاد مشاور : ميرنجف موسوي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File