اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304794
نام و نام خانوادگی : محمد قيصري نيا نجف ابادي
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جریان در بسترهای فشرده به منظور بررسی فرآیندجذب سطحی هوا دربسترهای حاوی زئولیت
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيد حسين موسوي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File