اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304867
نام و نام خانوادگی : سيدمهران شيخ ابومسعودي
عنوان پایان نامه : بهبود توازن بار ترافیک های پویای چندپخشی در شبکه های توری مبتنی بر فیبر نوری
رشته تحصیلی : مهندسي برق-مخابرات نوري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آويد آوخ
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File