اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304913
نام و نام خانوادگی : حامد لاجوردي اصفهاني
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی بازار در راستایی تدوین استراتژی صادرات به کشورهای آسیایه میانه
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر جعفريوسفي
استاد مشاور :
چکیده : زیر بنای جهانی شدن بازار اهمیت درک رفتار و عملکرد شرکت ها در بازارهای صادراتی است که برای کسب مزیت رقابتی در این بازار ها و حفظ موقعیتی رقابتی بالاتر ،شرکت ها قابلیت و منابع متفاوتی را ایجاد کرده و ارتقاء می دهند تا به الزامات بازار و شرایط متغیر آن پاسخی مناسب دهند. در این راستا قابلیت حس گری بازار راه را برای افزایش توانایی شرکت در یادگیری،محیط بازار و استفاده مناسب از آن در هدایت اقدامات استراتژیک باز می کند.این پژوهش که توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور «بررسی و مطالعه بازار در راستای تدوین استراتژی صادرات به کشورهای آسیای میانه (مورد مطالعه :صنایع کاشی و سرامیک نگار)» انجام گرفته است. جامعهآماری این پژوهش شاملکلیه خبرگان و متخصصان صنعت کاشی و سرامیک می باشند و داده ها از طریق پرسشنامه و توسط متخصصین شرکت کاشی و سرامیک نگار که در نمایشگاه بین اللملی صادرات حضور داشته اند با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده استابزار اندازه گیری تحقیق،پرسشنامه ای محقق ساخته شامل گویه هایی برای متغیرهای آینده پژوهی، بازار محوری، استراتژِی صادرات و بهبود عملکرد صادرات بود که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.926 برآورد گردید. برای بررسی نرمال بودن داده هاازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بازار محوری و آینده پژوهی بر قابلیت حس گری بازار و قابلیت حس گری بازار بر استراتژِی توسعه صادرات به طور معنی دار تاثیر داشته واستراتژِ توسعه صادرات نیز بر بهبود عملکرد صادرات نیز به طور معنی دار تاثیر دارد. کلید واژه ها: آینده پژوهی، بازار محوری، قابلیت حس گری بازار،استراتژِی صادرات،بهبود عملکرد صادرات
کلمات کلیدی : آینده پژوهی بازار محوری بهبود عملکرد صادرات استراتژی صادرات قابلیت حسگری بازار
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating and studying the market in order to formulate an export strategy to Central Asian countries (case study:ceramic and tile industries)
Abstract : The foundation of market globalization is the importance of understanding the behavior and performance of companies in the export markets, which, in order to gain competitive advantage in these markets and to maintain a higher competitive position, companies create and enhance different capabilities and resources to meet market requirements and conditions. The variable will give it an answer. In this regard, the market sensitivity of the market opens the way for enhancing the company's ability to learn, market environment and proper use of it in guiding strategic actions. This research is a descriptive-survey type of correlation with the applied and time-consuming nature of the study in order to "study the market in order to formulate an export strategy to Central Asian countries (case study: tile and ceramic industry)". The statistical population of this research consisted of all experts and experts in tile and ceramic industry. The data were collected through a questionnaire and by specialists of tile and ceramic tile company that participated in the international exhibition of export. A researcher-made questionnaire consisted of items for futures studies, market orientation, export strategy, and export performance improvement. To assess the validity of the questionnaires, the formal and content method was used to determine the reliability of the Cronbach's alpha, which was estimated to be 0.926. The Kolmogorov-Smirnov test was used for data normalization and structural equation method was used for data analysis using Smart Pls3 software. The results of the research showed that market orientation and futures studies have a significant effect on market sensitivity and market sensibility on export development strategy, and export development strategy also has a significant effect on export performance improvement.
Keywords : Future studies, Market orientation, Market sensitivity, Export strategy, Improved export performance
Download Abstract File