اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39304944
نام و نام خانوادگی : حميد غوغا
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی اثر پارامترهای ماشینکاری بر روی سایش ابزار در فرزکاری رزوه بر روی چدن خاکستری
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعلي موسوي
استاد مشاور : مسعود فرحناكيان
چکیده : رزوه از جمله تکنولوژی هایی است که به صورت گسترده در صنعت به کار می‌رود. فرزکاری رزوه به عنوان یکی از روش‌های جایگزین قلاویزکاری پیشنهاد می‌شود. در این روش یک ابزار با قطر کوچکتر با حرکت در یک مسیر مارپیچ (هلیکالی) عمل رزوه زنی را انجام می‌دهد. این نوع رزوه زنی دارای مزیت های فراوانی است، که از جمله مزایای آن رزوه زدن سوراخ های با قطرهای مختلف، تنها با یک ابزار می‌باشد. یکی از مسائل مهمی که در ماشینکاری وجود دارد، مسئله سایش ابزار ماشینکاری است. سایش ابزار روی صافی سطح و دقت ابعادی قطعه ماشینکاری شده تاثیر مستقیم دارد. پارامتر های موثر بر سایش ابزار در این نوع رزوه زنی عبارتند از زوایا و هندسه ابزار، استراتژی نفوذ، پیشروی و سرعت چرخش ابزار می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پارامتر های ماشینکاری بر سایش ابزار در فرزکاری رزوه می‌باشد، همچنین بررسی چگونگی استفاده از استراتژی‌های نفوذ در فرزکاری رزوه و نتایج حاصل از استفاده آنها در سایش ابزار و در نهایت انتخاب استراتژی مناسب در سایش ابزار می‌باشد. نتایج حاصل از آزمایش های تجربی نشان می دهد که با افزایش میزان پیشروی از مقدار 2/0 تا 4/0 میلیمتر بر دور، سایش سطح آزاد ابزار بطور میانگین حدود 30 تا 40 درصد افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش سرعت اسپیندل از 500 تا 900 دور بر دقیقه، سایش سطح آزاد ابزار حدود 50 تا 60 درصد افزایش می‌یابد. استراتژی زیک زاک در دور اسپیندل های مختلف بطور میانگین حدود 300 درصد و استراتژی نفوذ 28 درجه بطور میانگین حدود 100 درصد عمر ابزار را نسبت به استراتژی مستقیم افزایش می‌دهد.
کلمات کلیدی : سایش ابزار, فرزکاری رزوه, استراتژی های نفوذ, پارامترهای ماشینکاری
تاریخ دفاع : 1397/10/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Experimental investigation on the effect of cutting parameters on tool wear in thread milling of gray cast iron
Abstract : Thread is one of the technologies that is widely used in the industry. Thread milling is recommended as one of the alternative methods of tapping. In this way, a smaller diameter tool performs in a spiral path (helical). This type of thread has many advantages, including the advantages of threading holes with different diameters, with just one tool. One of the important issues in machining is the problem of tool wear in machining. The tool wear is directly affected by the surface roughness and dimensional accuracy of the machined workpieces. The effective parameters on tool wear in this type of thread machining include tool geometry, penetration strategy, feed and tool rotational speed. The purpose of this research is to investigate the effect of machining parameters on tool wear in thread milling, as well as to investigate how to use penetration strategies in thread milling and ultimately selecting appropriate parameters to have minimum tool wear. The experimental results show that by increasing the feed from 0.2 to 0.4 mm per revolution, the flank wear of the tool increases about 30 to 40 percent. As the spindle speed increases from 500 to 900 rpm, the flank wear of the tool increases by about 50 to 60 percent. Zig zag infeed strategy increase tool life about 300% and 28 degree infeed penetration strategy increases an average of about 100% toollife by comparing radial infeed strategy in different spindle speeds.
Keywords : : tool wear, thread milling, penetration strategies, machining parameters
Download Abstract File